Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2006:4 Tema Bönder

621 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

625 Magne Njåstad, Formell og uformell makt (Summary: Formal and informal power p 642)

643 Annika Sandén, Kyrkan, kvinnorna och hierarkiernas dynamik (Summary: The Church, women and the dynamics of hierarchies p 660

661 Peter Lindström, ”De mest trätogirige”? En fallstudie om politiskt aktiva bönder i 1700-talets svenska lokalsamhälle (Summary: ”The most quarrelsome?” A case study of local peasant politicians in eighteenth century Sweden p 679)

681 Peter Henningsen, Bondebegreppet i det tidigmoderna Danmark. Definitioner, begrepp, diskurser (Summary: The concept of the peasant in early modern Denmark. Definitions, concepts, discourses p 701)

703 Göran Samuelsson, Bonden, Bilden och Arkivet (Summary: The Peasant, the Picture and the Archive p 725)

727 Jan Christensen, Radikalism som strategi. Bondepolitik vid 1800- talets mitt (Summary: Radicalism as strategy. Peasant politics in the middle of the nineteenth century p 747)

749 Ann-Catrin Östman, Från eländighet till manligt medborgarskap. Bonden i det tidiga 1900-talets finländska historieskrivning (Summary: From pauper to manly citizen. The peasant in early twentiethcentury Finnish history writing p 766)

767 Fredrik Eriksson, Bönder i svensk politik under 1900-talet. Exemplet den svenska högern (Summary: Farmers in twentieth century Swedish politics. The case of the Swedish Conservative Party p 790)

791 Kimmo Katajala, Okänd bonde. Den mångskiftande bondebilden från senmedeltid till modern tid (Summary: The unknown peasant. The manifold faces of the peasantry from the middle ages to modern times p 800)

Debatt (Debate)

803 Linda Oja & Karin Sennefelt, En ny historia varifrån? Om perspektivvalet i forskning om tidigmodern tid

Översikt (Review essays)

811 Johan Eellend, Fredrik L Eriksson, Anu Mai Kõll & Piotr Wawrzeniuk, Nya plogfåror i agrarforskningen

Litteratur (Dissertation review essays)

823 Det svenska prästerskapet som en härold för en ny politisk kultur
Patrik Winton, Frihetstidens politiska praktik, anm av fakultetsopponent Pasi Ihalainen

830 Handelsfriheten och politisk kommunikation
Patrick Jonsson, Handelsfrihetens vänner och förbuden, anm av fakultetsopponent Leos Müller

836 Konstruktion, diskurs, hvidhed
Håkan Blomqvist, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen, anm av fakultetsopponent Morten Thing

844 Djupa motsättningar kring arbetslöshetspolitiken inom arbetarrörelsen i 1920-talets Västerås
Rebecca Svensson, När järnarbetare hanterar spaden och målaren knackar makadam, anm av fakultetsopponent Sven Nordlund

850 Genusdiskursen vid universiteten
Lina Carls, Våp eller nucka?, anm av fakultetsopponent Christina Florin

858 Kariesforskning och tandvårdspolitik i Folkhemmet
Elin Bommenel, Sockerförsöket, anm av fakultetsopponent Christer Nordlund

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

866 Morten Fink-Jensen, Fornuften under troens lydighed, anm av Martin Kjellgren

868 Lars G Nyberg, Staten i högsta person – rysk självhärskarmakt enligt Nikolaj Karamzin 1811, anm av Susanna Rabow-Edling

871 Tom Ericsson, Jørgen Fink & Jan Eivind Myhre (eds), The Scandinavian middle classes 1840–1940, anm av Per Eriksson

873 Anne Sumner, Borgerliga ambitioner och adliga ideal, anm av Magnus Thidell

875 Torbjörn Nilsson, Mellan arv och utopi – moderata vägval under hundra år, anm av Gunnela Björk

876 Kristian Gerner & Klas-Göran Karlsson, Folkmordens historia, anm av Lennart Andersson Palm

Meddelanden (Notices)

879 Litteratur inkommen till redaktionen

883 Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under 2005

890 Medverkande i detta häfte