Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 129:3 • 2009

Innehåll (Contents) 2009:3

Uppsatser (Articles)

Arabian nights in the midnight sun? Exploring the temporal structure of sexual geographies

Nikolas Glover och Carl Marklund

Fulltext (pdf)

Sammanfattning

Tusen och en natt i midnattssolens sken? Utforskandet av den temporala strukturen i sexuella geografier

I fokus för artikeln står den historiska framväxten och utvecklingen av stereo- typen om Den svenska synden. Denna historiska koppling mellan nationalitet och sexualitet studeras med hjälp av det analytiska begreppet the Sweden-sex nexus, varigenom både svenska självbilder (autostereotyper) och utländska in- tryck av Sverige och svenskarna (xenostereotyper) kan inkluderas i analysen. Med utgångspunkt i detta ställs frågan: på vilka sätt kan orientalismens välutforskade sexualisering av Orienten användas för att historiskt belysa den populära, diskur- siva kopplingen under efterkrigstiden mellan Sverige och sex? Svaret söks både i officiella svenska självbilder och i utländska tolkningar. Å ena sidan genom studier av Svenska institutets arkiv, och å den andra sidan genom analyser av några längre utländska utläggningar om den svenska sexualiteten. En slutsats är att kopplingen i fråga har tjänat till att bekräfta väletablerade tolkningar – både inom nationens gränser och utanför – av Sverige som moderniteten inkarnerad. I sammanhanget har den försett både konservativa och radikala modernitetskritiker med en sexu- aliserad Nordlig Andre (Northern Other) vars funktion i mycket liknat den som den sydliga Orientalen haft – även om de tillskrivna egenskaperna hos nordbon och orientalen i det närmaste utgjort varandras motsatser.

Keywords

national identity, history of sexuality, Swedish sin, orientalism, stereotypes