Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2005:4

569 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

575 Sven Nordlund, Alkibiades eller Akilles? Ariseringen i Sverige och reaktionerna på denna (Summary: Alcibiades or Achilles? Aryanisation in Sweden and its Responses p 607)

609 Sven Nordlund, ”Tyskarna själva gör ju ingen hemlighet av detta.” Sverige och ariseringen av tyskägda företag och dotterbolag (Summary: ”The Germans themselves make no Secret about this.” Sweden and the Aryanisation of German-owned Companies and Subsidiaries p 641)

643 Mikael Tossavainen, Politiskt bruk av Förintelsen i karikatyrer i israelisk dagspress på minnesdagen för Förintelsen 1959–1993 (Summary: Political Use of the Holocaust in Caricatures in Israeli Press on Holocaust Memorial Day 1959–1993 p 664)

665 Jan Selling, Förintelsemonumentet som slutpunkt. Tysk historiepolitik från Kohl till Schröder (Summary: The Holocaust Memorial as Terminal point. The Politics of History from Kohl to Schröder p 681)

683 Håkan Håkansson, Profeten Tycho Brahe. Astrologi och apokalyps i 1500-talets naturvetenskap (Summary: Tycho Brahe the Prophet. Astrology and Apocalypse in Early Modern Science p 709)

Debatt (Debate)

710 Birgitta Fritz, Missvisande om medeltidsforskning. Replik till Audur G Magnúsdóttir

713 Anders Fröjmark, Medeltida mörker i media?

716 Magnus Lindmark & Peter Vikström, Vilka nummer döljs under den gula ledartröjan? Genmäle till Lennart Schön

Översikt (Review essays)

721 Klas-Göran Karlsson, Förintelsen som historiekulturellt fenomen – en översikt

Litteratur (Dissertation review essays)

734 Riksdagens kvinnor
Camilla Norrbin, Från isolering till integrering, anm av fakultetsopponent Gunnela Björk

741 Stadshypotek enligt Bourdieu
Per Eriksson, Stadshypoteks plats och bana inom det svenska kreditväsendet 1909–1970 – en socialhistorisk studie, anm av fakultetsopponent Ylva Hasselberg

750 Politikens genusgränser
Josefin Rönnbäck, Politikens genusgränser, anm av fakultetsopponent Lena Wängnerud

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

756 John Keegan, Krig och kultur, och Peter S Wells, Teutoburgerskogen, anm av Bo Eriksson Janbrink

757 Wihelm Heizmann & Astrid van Nahl (Hrsg), Runica – Germanica – Mediaevalia, anm av Magnus Källström

760 Claes Theliander, Det medeltida Västergötland, anm av Henrik Alexandersson

762 Nicholas J Cull, David Culbert & David Welch, Propaganda and Mass Persuasion, anm av Joachim Östlund

764 Gudrun Andersson, Esbjörn Larsson & Patrik Winton (red), Med börd, svärd och pengar, anm av Hampus Forsmark

768 G H Jägerhorn, I fält för Gustaf III, anm av Mats Hayen

770 Kurt Lindal, Om kriget hade kommit, anm av Marie Cronqvist

771 Anu Koivunen, Performative Histories, Foundational Fictions, anm av Tommy Gustafsson

774 Svein Jentoft, Henry Minde & Ragnar Nilsen (eds), Indigenous Peoples, och Bo Claesson (red), Samer och urbefolkningars rättigheter, anm av Patrik Lantto

776 Hugo Kylebäck, Varuhandeln i Sverige under 1900-talet, anm av Fredrik Sandgren

Meddelanden (Notices)

778 Per Nilsén, David-Mevius-Gesellschaft e.V.

781 Michael Schoenhals, Längtan och villfarelse i diktaturens vardag – rapport från den tredje internationella konferensen om 1900-talets massdiktaturer

782 Litteratur inkommen till redaktionen

785 Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under 2004

792 Medverkande i detta häfte