Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt Tidigare nummer Bli Medlem Annonsera Om Historisk Tidskrift För skribenter Föreningen In English
 

Aktuellt

2022-02-11

PDF Call for Paper tema medicin

 

 

2021-09-10

SHF söker ny svensk redaktör för Scandinavian Journal of History


Scandinavian Journal of History, grundad 1976, är den ledande internationella vetenskapliga tidskriften med inriktning mot nordisk historia. Den utkommer med fem nummer per år på engelska och innehåller lektörsgranskade uppsatser, debattartiklar, litteraturöversikter och kortrecensioner. Tidskriften publiceras i tryckt och elektronisk version av det internationella förlaget Taylor & Francis för de historiska föreningarnas i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige räkning. För mer information, se tidskriftens hemsida.


Som svensk redaktör för Scandinavian Journal of History ansvarar du tillsammans med redaktörskollegorna från de övriga nordiska länderna för tidskriftens vetenskapliga kvalitet och innehåll. Arbetet innefattar kontakter med artikelförfattare, lektörer, recensenter och andra skribenter samt kvalitetsgranskning av insända manus. Tidskriften tillämpar så kallad double blind peer-review och för att finna lämpliga lektörer måste du ha god överblick över historieämnet, såväl nationellt som internationellt. I arbetsuppgifterna ingår även att redigera texter för att säkerställa att dessa håller en hög vetenskaplig standard och relevans, medan språkgranskning sker externt. Som redaktör har du stora möjligheter att påverka tidskriftens innehåll och framtida utveckling.


Vi söker dig som har en doktorsexamen i ett historiskt ämne och god insyn i den internationella historieforskningen i och om Norden. Noggrannhet, organisationsförmåga, pålitlighet, samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig i skrift på engelska är förutsättningar för arbetet.


Docentkompetens är meriterande, liksom tidigare erfarenhet av redaktionellt arbete. Upp-draget är arvoderat och arvodets storlek fastställs årligen av styrelsen för Svenska Historiska Föreningen.


För ytterligare upplysningar om uppdraget, kontakta tidskriftens nuvarande svenska redaktör, dr Mart Kuldkepp, University College London (m.kuldkepp@ucl.ac.uk, telefon +44 7402 529 652) eller Svenska Historiska Föreningens ordförande, professor Stefan Eklöf Amirell, Linnéuniversitetet (stefan.amirell@lnu.se, telefon 0470-767848).


Sista ansökningsdag är den 25 oktober 2021. Ansökan ska bestå av ett personligt brev, CV samt namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner. Ansökan, med rubriken ”Ansökan redaktör SJH” i ämnesfältet, skickas till red@historisktidskrift.se

(annonsen som pdf)

 

2021-05-12

Ordförandens rapport från den internationella historievetenskapliga kommitténs (CISH/ICHS) generalförsamlingsmöte


Den 11 maj 2021 avslutade Den internationella historievetenskapliga kommittén (CISH/ICHS) sitt generalförsamlingsmöte (via Zoom). Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste besluten om organisationens ledning och de kommande världshistorikerkongresserna:

 • Gunlög Fur, professor i historia vid Linnéuniversitetet, valdes in som ledamot av CISH:s styrelse för tiden intill nästa generalförsamlingsmöte 2024. Gunlög hade nominerats av Svenska Historiska Föreningen tillsammans med sin finska systerorganisation.
 • Catherine Horel, directrice de recherche vid CNRS och tidigare generalsekreterare för CISH, valdes till ordförande för CISH för samma period.
 • Generalförsamlingen beslutade att världshistorikerkongressen 2026 - som sammanfaller med organisationens hundraårsjubileum - ska hållas i Jerusalem i slutet av juli och början av augusti 2026.

Organisatörerna av nästa världshistorikerkongress, som är planerad att hållas i Poznán, Polen, i augusti 2022, meddelade också att det nu går att lämna in nya förlag till paneler till kongressen. En blankett för att skicka in förslag finns här. Observera att förlagen måste skickas in av Svenska Historiska Föreningen (eller annan medlemsorganisation i CISH). Förslag skickas till undertecknad senast den 15 juli 2021. För mer information, se kongressens hemsida.

För Svenska Historiska Föreningen

Stefan Amirell

 

 

2021-05-12

Svenska Historiska Föreningens årsmöte 2021

Till medlemmarna i Svenska Historiska Föreningen

Svenska Historiska Föreningens årsmöte 2021 kommer, enligt tidigare utskickad kallelse, att äga rum den 1 juni 2021, kl. 17:00. Mötet kommer att hållas på distans via en Zoom-länk.

Om du som medlem i föreningen vill delta behöver vi ha din anmälan senast den 31 maj. Anmälan görs via e-post till red@historisktidskrift.se.

Du kommer då att få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen och sedan en länk för att delta i mötet via mötesapplikationen Zoom. Länken och möteshandlingar skickas ut via e-post senast kl 10:00 den 1 juni. För att delta via Zoom bör du ha en dator eller annan utrustning (surfplatta, mobiltelefon eller liknande) med bredbandsuppkoppling, högtalare, mikrofon och webbkamera.

Observera att endast medlemmar i Svenska Historiska Föreningen äger rätt att delta i årsmötet.

Med vänliga hälsningar

Stefan Amirell
Ordförande, Svenska Historiska Föreningen

 

 

2021-04-29

Susanna Erlandsson ny redaktör för Historisk tidskrift

Fil. dr Susanna Erlandsson är forskare i historia vid Uppsala universitet. Hon har en masterexamen i modern historia från Universiteit van Amsterdam i Nederländerna och har även studerat American Studies vid Smith College i Massachusetts, USA. Hon arbetade flera år utanför universitetsvärlden, bland annat som redaktör, innan hon år 2015 disputerade i Uppsala. Hennes avhandling "Window of opportunity: Dutch and Swedish security ideas and strategies 1942–1948" belönades av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala med Westinpriset, fick Uppsala universitets Geijerpris för särskilt framstående avhandling i historia, och tilldelades pris för förtjänt vetenskapligt arbete av Kungl. Vitterhetsakademien. Sedan disputationen har hon arbetat som vikarierande universitetslektor vid historiska institutionen, Uppsala universitet, varit anställd som internationell postdoktor med utlandsstationering vid Universiteit van Amsterdam och gästforskat vid London School of Economics and Political Science (LSE). Hennes nya bok "Personal Politics in the Postwar World: Western Diplomacy behind the Scenes" ges ut av Bloomsbury Academic 2022.

Susanna Erlandsson efterträder Bo Eriksson som Historisk tidskrifts redaktör under sensommaren.

 

Susanna Erlandssons presentation på Uppsala universitets hemsida

 

2021-04-19

Angående Riksarkivets öppettider

Svenska Historiska Föreningens brev till Riksarkivarien den 14 april 2021:

-----

Riksarkivarie Karin Åström Iko
Riksarkivet
Box 7223
187 13 Täby

Skara 14 april 2021

Angående Riksarkivets öppettider

Morgonen 14 april 2021 kunde vi i Vetenskapsradions nyheter höra ett inslag hur stängda arkiv drabbar historisk forskning i Sverige. Detta är ingen ny fråga, redan före pandemin inskränkte Riksarkivet sina öppettider kraftigt, vilket Svenska Historiska Föreningen invände mot 9 december 2019. Detta brev (bifogas) fick inget svar.

Nu, under pandemin, har alltså läget förvärrats ytterligare och Riksarkivet har endast öppet en timme om dagen, tre dagar i veckan. Riksarkivet har förvisso annonserat att öppettiderna kommer att utökas mellan 3 maj och 31 augusti, men då endast mellan 6 timmar och 20 timmar i veckan. Svenska Historiska Föreningen vill därför återigen uttrycka sin oro över det kraftigt försämrade läget. Vi vill särskilt framhålla följande:

 

 1. Kraftigt begränsade öppettider gör det i princip omöjligt för forskare med bas utanför arkivorter som Stockholm och Vadstena att bedriva arkivforskning. Riksarkivet rekommenderar att forskare i stället för att besöka arkivet beställer kopior men detta är dyrt för den enskilde forskaren och skapar merarbete för Riksarkivets medarbetare. I många fall är arbetet sannolikt också helt bortkastat, då forskaren omöjligt kan veta om de arkivhandlingar som beställts fram innehåller något av värde.
 2. Riksarkivets stängningar drabbar också framförallt forskare som redan sitter i en utsatt situation genom tidsbegränsade anställningar. Här vill vi i synnerhet lyfta fram doktorander och studenter. Att Riksarkivet utökar sina öppettider under sommaren är till föga gagn för studenter eftersom perioden infaller mellan terminerna. Och för doktorander, vars anställningstid obönhörligt tickar på, är det naturligtvis olyckligt att inte kunna ägna sin tid åt att arkivforskning. Vi kan fundera på hur många avhandlingar i kemi som skulle bli klara om doktorander i kemi bara fick tillgång till laboratoriet tre timmar i veckan, och utan att veta vad som fanns i laboratoriet innan de släpptes in.
 3. Vi upplever att många studenter redan i dag drar sig för det arbete det innebär att bedriva arkivforskning. Det handlar om att bege sig till arkivet, vänta på framtagning, ta sig igenom ibland svårläsliga dokument och så vidare. I digitaliseringens tidevarv finns dessutom alltmer material tillgängligt direkt i forskarens dator. Det är naturligtvis en fantastisk utveckling, men det finns också en risk att det blir den som beslutar om vad som ska digitaliseras som styr över vad som beforskas snarare än forskarens nyfikenhet. Begränsade öppettider riskerar att ytterligare bidra till den här utvecklingen.
 4. Det uttalade syftet med de begränsade öppettiderna är att minska antalet besök. Risken är att detta också leder till färre besök i förlängningen, då många tvingats att övergå till källmaterial som finns på andra ställen än Riksarkivet. Därmed riskerar man att skapa en negativ spiral, där det allt färre antalet besökare skapar en illusion om att intresset minskat vilket i sin tur leder till ytterligare begränsade öppettider. Detta vill vi naturligtvis motverka.

För att komma till rätta med de här problemen vill vi framföra några konkreta förslag som skulle förbättra situationen avsevärt, men förhoppningsvis inte innebära större risker för Riksarkivets personal och besökare.

 1. Förläng öppettiderna de dagar arkivet är öppet för besökare. I förslaget om längre öppettider från 3 maj anges minst sex timmar uppdelat på två dagar i veckan. Även om två dagar med tre timmar dagligen vore en kraftig förbättring från dagens en timme om dagen/tre dagar är det fortfarande för lite. Det vore bättre att bestämma ett minimum med sex timmars öppet per dag, och sedan utöka antalet dagar som öppettiderna släpps på. Detta med omtanke för de forskare som måste resa till annan ort för arkivforskning, och som på så sätt kan koncentrera sin forskning.
 2. Gör det möjligt att boka tid för forskning för att begränsa antalet besökare. På Kungliga biblioteket kan forskare boka tid för arkivforskning. Samma möjligheter borde finnas på Riksarkivet. Då skulle också risken minska att besökare måste vända i dörren på grund av att de fåtaliga platserna redan är upptagna.
 3. Gör det möjligt att beställa fram fler handlingar. I dagsläget ska man ha beställt fram de handlingar man vill titta på i arkivet i förväg, men antalet kapslar man kan beställa fram är begränsat. Som forskare kan man aldrig veta vad som finns i handlingarna förrän man har tittat i dem. Risken finns alltså att få gå hem i ogjort ärende, beställa fram nya handlingar, passa in den ynka timmen nästa gång det är öppet, bara för att än en gång konstatera att det man sökte inte fanns i de dokument som man beställt fram.

Avslutningsvis skulle vi vilja anhålla om ett möte med Riksarkivarien för att diskutera saken. Arkiv är centrala för forskningens infrastruktur i Sverige, men detta syns mycket lite av i till exempel arkivutredningens betänkande. Den oro vi kände vid de tidigare nedstängningarna har nu intensifierats och vi hoppas på en dialog.

Med vänliga hälsningar

Brita Planck
Vice ordförande
Svenska Historiska Föreningen

------------

Brev till Riksarkivarien "Angående Riksarkivets öppettider" (2021-04-14) (pdf)

Brev till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind "Angående Riksarkivets kortade öppettider" (2019-12-09) (pdf)

 

 

2021-04-14

KALLELSE TILL SVENSKA HISTORISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2021

Tisdagen den 1 juni kl. 17.

Lokal meddelas senast en vecka före mötet via Historisk tidskrifts hemsida www.historisktidskrift.se

Med hänsyn till den pågående pandemin kan mötet komma att hållas via zoom, vilket i så fall också meddelas via Historisk tidskrifts hemsida.

Dagordning

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 3 Fastställande av dagordningen

§ 4 Val av justerare

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Redogörelse för föreningens ekonomi

§ 7 Revisorernas berättelse

§ 8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet

§ 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§ 10 Val av styrelseledamöter, skattmästare, revisorer och ledamot av valberedningen

§ 11 Övriga frågor

§ 12 Årsmötets avslutande

Alla föreningens medlemmar hälsas varmt välkomna!

 

 

2021-02-23

Digitala utgåvan av Historisk tidskrift på OJS

Historisk tidskrifts digitala utgåva publiceras från och med årgång 2021 på OJS, Open Journal Systems (se redaktören har ordet i Historisk tidskrift 2020:4).

Digitala utgåvor av äldre årgångar (HT 2002:2-2020:3) finns som tidigare under fliken "Tidigare nummer" ovan.

 

2020-12-17

Nu kommer nya, digitala Historisk tidskrift!

Svenska Historiska Föreningen skickar just nu ut ett meddelande till sina medlemmar, först till dem med registrerad e-postadress, därefter till dem utan registrerad e-post. Från och med år 2021 kommer nämligen alla medlemmar i Svenska Historiska Föreningen att erbjudas tillgång till Historisk tidskrift i digitalt format, utöver den tryckta tidskriften.

Medlemmar kommer också att kunna välja mellan att antingen, som tidigare, få Historisk tidskrift i brevlådan och utan extra kostnad även få tillgång till den digitala tidskriften − eller att bara få tillgång till digitala Historisk tidskrift, men då till reducerad avgift.

I meddelandet ombeds medlemmen att logga in på Min sida för att registrera/bekräfta sin e-postadres, och därefter eventuellt välja enbart digital tidskrift.

Vid lanseringen i början av 2021 kommer medlemmarna att få ett e-postmeddelande med sina personliga inloggningsuppgifter och information om hur de får tillgång till den digitala utgåvan av Historisk tidskrift, som kommer att ligga på den digitala plattformen Open Journal Systems (OJS), se "Redaktören har ordet" i Historisk tidskrift 2020:4.

På grund av ökade produktions- och distributionskostnader kommer föreningen inför nästa år, i enlighet med 2020 års årsmötesbeslut, att justera medlemsavgiften enligt följande:

Endast digital Historisk tidskrift

  Fullbetalande medlem (Sverige och utomlands) 400 kr

  Student (endast Sverige) 200 kr

Tryckt och digital Historisk tidskrift

  Fullbetalande medlem (Sverige) 500 kr

  Fullbetalande medlem (utomlands) 600 kr

  Student (endast Sverige) 250 kr

 

2020-12-15

Svenska Historiska Föreningen söker ny redaktör för Historisk tidskrift

Historisk tidskrift, utgiven med fyra nummer om året sedan 1881, är Sveriges ledande vetenskapliga tidskrift för historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd − geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Svenska Historiska Föreningen söker nu en ny redaktör för Historisk tidskrift. Som redaktör ansvarar du för tidskriftens innehåll och inriktning och leder redaktionens dagliga arbete. Du väljer ut vilka inkomna manus som bör gå till lektörsgranskning, du väljer lämpliga lektörer till dessa och fattar, utifrån lektörernas utlåtanden, beslut om publicering eller refusering. Du redigerar vidare antagna uppsatser, debattartiklar och andra delar av innehållet i såväl språkligt som vetenskapligt avseende.

Historisk tidskrift befinner sig i en dynamisk utvecklings- och omställningsfas, bland annat till följd av digitaliseringen av den vetenskapliga publiceringen, strävan efter publicering av vetenskapliga resultat med öppen tillgång och ändrade ekonomiska förutsättningar för tidskrifternas utgivning. Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift har inlett ett förnyelsearbete, och som redaktör kommer du att ha stora möjligheter att påverka arbetet och tidskriftens form och innehåll under de kommande åren.

Till din hjälp har du tidskriftens redaktionssekreterare Nils Fabiansson, som arbetar 75 % av heltid, ett redaktionsråd bestående av representanter från alla svenska lärosäten med forskarutbildning i historia eller ekonomisk historia, ett internationellt redaktionsråd med kolleger från olika lärosäten utanför Sverige samt ett recensionsråd. Föreningens styrelse är också ett stöd för redaktionen och redaktören är normalt medlem av eller adjungerad till styrelsen.

Vi söker dig som har disputerat i historia, ekonomisk historia eller ett närliggande ämne samt är aktiv som forskare eller universitetslärare i historia eller ekonomisk historia. Noggrannhet, organisationsförmåga, pålitlighet, integritet, samarbetsförmåga, social kompetens samt mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska är förutsättningar för tjänsten. Tidigare erfarenhet av redaktionellt arbete är önskvärt, liksom docentkompetens. Historisk tidskrifts redaktörer har sedan starten till övervägande del varit män och föreningen välkomnar därför särskilt kvinnliga sökanden.

Föreningens säte och tidskriftens redaktion är i Stockholm men arbetet kan till största delen utföras på distans.

Omfattning: 20 procent av heltid.

Tillträde: 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Lön: Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

För ytterligare information om tjänsten, kontakta nuvarande redaktör docent Bo Eriksson, editor@historisktidskrift.se

För ytterligare information om Svenska Historiska Föreningen och anställningsvillkor, kontakta Svenska Historiska Föreningen ordförande docent Stefan Amirell, stefan.amirell@lnu.se

Ansökan skall bestå av följande delar:
1)    Ansökningsbrev
2)    CV (max 2 sidor)
3)    Ett kortare, opublicerat vetenskapligt arbete på svenska, författat av dig ensam, som visar prov på din stilistiska förmåga
4)    Namn på och kontaktuppgifter till tre referenser

Samtliga handlingar skall skickas i PDF-format och namnges enligt följande: ”DITTNAMN_1.Ansökningsbrev”.

Välkommen att skicka din ansökan via e-post till red@historisktidskrift.se senast den 31 januari 2021.

 

Annonsen som pdf

 

2020-11-13

Svenska Historiska Föreningen och tidskriften Scandia

Styrelsen för Svenska Historiska Föreningen har med förvåning och bestörtning tagit del av nyheten om att den historievetenskapliga tidskriften Scandia i början av november 2020 fick avslag på sin ansökan om tidskriftsbidrag från Vetenskapsrådet, trots mycket positiva omdömen av de sakkunniga. Scandia är en mycket viktig del av det svenska och nordiska historievetenskapliga publiceringslandskapet, och det konkurrensförhållande som kan sägas råda mellan Scandia och den av Svenska Historiska Föreningen utgivna Historisk tidskrift har sedan många år tillbaka varit konstruktivt och stimulerande för bägge tidskrifternas utveckling och kvalitet. Liksom Historisk tidskrift är Scandia indexerad i den mycket selektiva internationella databasen Web of Science, vilket är ett tydligt tecken på Scandias höga kvalitet och internationella anseende. Att Scandia nu har fått avslag på sin ansökan om bidrag för perioden 2021−2023 försätter tidskriften i en mycket prekär situation och hotar dess fortsatta existens.

I kölvattnet av Vetenskapsrådets beslut har det i en del bloggar och sociala medier uttryckts oro för att de traditionella vetenskapliga tidskrifterna har spelat ut sin roll. Svenska Historiska Föreningen håller inte alls med om den analysen. Snarare har den typ av vetenskapliga tidskrifter som både Scandia och Historisk tidskrift utgör − med sina ambitioner att vända sig till både forskare och en bredare historieintresserad allmänhet − en viktigare roll än någonsin att spela i dagens samhälle. Tidskrifterna är, liksom tidigare, en brygga mellan det vetenskapliga och det offentliga samtalet. Det finns i dag också en större insikt jämfört med i början av 2010-talet om att det finns ett fortsatt behov av vetenskapliga tidskrifter som har svenska som huvudsakligt publiceringsspråk, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessutom är det av stor vikt för den vetenskapliga mångfalden och öppenheten att det finns flera kanaler för publicering av vetenskapliga forskningsresultat, essäer, debatter, utblickar och recensioner även på svenska.

Svenska Historiska Föreningen vill på detta sätt uttrycka sitt stöd för Scandia i den svåra situation som tidskriften har hamnat i och sin förhoppning om att frågan om tidskriftens finansiering ska få en snar lösning.

Stefan Amirell

Ordförande, Svenska Historiska Föreningen

 

2020-09-16

Nordiska historikermötet och Svenska historikermötet senareläggs på grund av covid-19

På grund av osäkerheten kring det nya coronaviruset (covid-19) har det trettionde Nordiska Historikermötet i Göteborg år 2021 senarelagts till 8–11 augusti 2022. Ett nytt call for papers kommer att öppna den 1 maj 2021 med den 30 november som sista dag för inlämning av abstracts. Aktuell information om mötet publiceras löpande på dess webbplats.


Styrelsen för Svenska Historiska Föreningen har i samråd med arrangörerna av det nionde Svenska historikermötet i Umeå beslutat att skjuta fram det från 2022 till 2023. Information om call for papers etc till det Svenska historikermötet i Umeå 2023 publiceras senast i början av 2022.

 

2020-08-03

INTERVIEW CONCERNING THE POSTPONEMENT OF THE 23RD INTERNATIONAL CONGRESS OF HISTORICAL SCIENCES

The CISH newsletter with an interview about the postponement of the CISH congress in Poznań.

Se pdf här.

 

2020-05-04

Till medlemmarna i Svenska Historiska Föreningen

Svenska Historiska Föreningens årsmöte 2020 kommer, enligt tidigare utskickad kallelse, att äga rum den 14 maj 2020, kl. 17:00 i rum D900, Stockholms universitet. På grund av den rådande covid-19-krisen kommer föreningen detta år också att erbjuda möjligheten att delta i mötet på distans via en Zoom-länk. För att begränsa risken för smittspridning rekommenderar vi alla medlemmar att i första hand använda sig av den möjligheten för att delta i mötet i stället för att bege sig till den aviserade möteslokalen. Det planerade minglet efter årsmötet är också inställt.

Om du som medlem i föreningen vill delta på distans behöver vi ha din anmälan senast den 12 maj. Anmälan görs via e-post till red@historisktidskrift.se. Du kommer då att få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen och sedan en länk för att delta i mötet via mötesapplikationen Zoom. Länken skickas ut via e-post cirka 30 minuter före mötets start, alltså cirka 16:30 den 14 maj. För att delta via Zoom bör du ha en dator eller annan utrustning (surfplatta, mobiltelefon eller liknande) med bredbandsuppkoppling, högtalare, mikrofon och webbkamera.

Då dörrarna är låsta på Stockholms universitet ber vi dig även att anmäla dig på förhand om du avser att delta fysiskt. Insläpp till mötet kommer att ske mellan kl 16:45 och 16:55. Frågor besvaras av redaktionssekreterare Nils Fabiansson red@historisktidskrift.se

Observera att endast medlemmar i Svenska Historiska Föreningen äger rätt att delta i årsmötet.

Med vänliga hälsningar

Stefan Amirell
Ordförande, Svenska Historiska Föreningen

 

2020-02-21

Historisk tidskrifts temanummer 2021

KVINNOR

INBJUDAN (Call for Papers)

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor för första gången var röstberättigade och valbara i ett svenskt riksdagsval, en kvinnopolitisk milstolpe i Sveriges historia. Historisk tidskrifts temanummer 2021 handlar om kvinnor som kategori, både historiskt och i nutida historieforskning. Mot fonden av demokratijubileet lyfter temanumret fram kvinnor som fokus för historieforskningens intresse – i ljuset av de senaste årtiondenas genushistoriska, intersektionella och postkoloniala forskning, som har utmanat förståelsen och betydelsen av kvinnor som historisk kategori.

Historiker har pekat på paradoxen i den kvinnopolitiska kampen: När kvinnor genom historien kämpat för att undanröja könsskillnader har de talat i kvinnors namn och därmed befäst den könsskillnad som de velat upphäva. Den kvinno- och genushistoriska forskningen har rört sig i samma motsägelsefulla terräng genom att särskilt uppmärksamma betydelsen av kön och genom att särskilja kvinnor som historisk kategori. Hur förhåller sig dagens historieforskning till att kön/genus fortsatt är relevant och att kvinnor fortfarande behöver synliggöras?

Med temanumret hoppas Historisk tidskrift visa prov på hur historisk forskning om kvinnor ser ut 2021, vad fältet har uppnått och vilka frågor som forskare inspireras av och vill vidareutveckla i framtiden. Vi välkomnar bidrag med olika geografiska, kronologiska och tematiska fokus. Vi ser gärna texter som redovisar empiriska genus- och könshistoriska studier, men också sådana som uppmärksammar olika teoretiska och metodologiska problem. Förutom uppsatser finns det även möjligheter att bidra med texter till avdelningarna Essä, Översikt och Idé- och debatt. Alla bidrag ska skrivas på svenska. Abstract med förslag på bidrag (max 300 ord) lämnas senast den 29 april 2020 till gästredaktörerna Helena Bergman (helena.bergman@sh.se) och Emma Severinsson (emma.severinsson@kultur.lu.se).

 

Se Call for Papers som pdf här!

 

2019-02-26

Historisk tidskrifts temanummer 2020

SVENSK KOLONIALISM

INBJUDAN (Call for Papers)

Fram till 1990-talet var det vanligt att betrakta Norden som utanför eller obetydlig i Europas kolonialhistoria, men sedan dess har kunskapen om och intresset för ämnet ökat runt om i Skandinavien. I Sverige har flera disputerat om svensk kolonialism och ett center för koloniala och postkoloniala studier har startats vid Linnéuniversitetet. Kolonialism märks även i den offentliga debatten på ett nytt sätt, och liksom andra f.d. kolonialmakter har Sverige sett postkoloniala perspektiv attackeras och försvaras på dagstidningarnas ledarsidor.

Trots ökande intresse är ämnet svensk kolonialism långt ifrån uttömt och har stark relevans i vår samtid. Det är dags att ta tempen på detta forskningsfält! Var befinner sig den historiska forskningen om Sverige och kolonialism idag? Har de senaste decenniernas forskning om Sverige och kolonialism i olika former förändrat hur vi ser på svensk och global historia?

Historisk tidskrifts temanummer 2020 handlar om svensk kolonialism, och om Sverige och kolonialism, både historiskt och i nutida historiebruk. Vi välkomnar forskning om svensk kolonialism på olika platser och i olika former: om svenska kolonier och handelsstationer, svenskars inblandning i en bredare europeisk kolonialism i egenskap av handelsmän, legosoldater, missionärer, m.m., samt om och hur Sverige och svenskar deltagit i att upprätthålla i koloniala strukturer och kunskapsmönster och vad det fått för effekter. Hur uppfattas svensk kolonialism idag? Vad är de politiska effekterna av akademiska och populärvetenskapliga beskrivningar av kolonialism i Sverige? Har Sverige ansvar gentemot grupper som drabbats av landets deltagande i kolonial expansion och i så fall vilket?

Skribenter inbjuds att inkomma med förslag på såväl empiriska och teoretiska/metodologiskt inriktade vetenskapliga uppsatser som debattartiklar och essäer. Alla bidrag ska skrivas på svenska. Abstract med artikelförslag (max 300 ord) lämnas senast den 29 april 2019 till gästredaktörerna Gunlög Fur, gunlog.fur@lnu.se och John Hennessey, john.hennessey@valentin.uu.se

Call for papers som pdf

 

2019-01-21

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö har nu kommit, se här.

Anmälan öppnar 1 februari.

Direkt länk till pdf.

 

2018-05-25

Angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i dag den 25 maj 2018, och vi vill i det sammanhanget ta tillfället i akt att informera kort om Svenska Historiska Föreningens och Historisk tidskrifts lagring av personuppgifter.

De personuppgifter som du har lämnat i samband med att du anmälde dig som medlem i Svenska Historiska Föreningen lagras hos Föreningshuset, som sköter föreningens medlemshantering sedan 20 år. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående. Förutom Föreningshuset har Historisk tidskrifts redaktionssekreterare tillgång till uppgifterna, samt vid distribution, projektledaren vid Elanders tryckeri.

Du behöver inte göra något om du vill kvarstå som medlem och ger ditt samtycke till lagringen av dina personuppgifter. Om du inte ger ditt samtycke, eller vill kontrollera uppgifterna eller lämna föreningen, kontakta redaktionssekreteraren red@historisktidskrift.se.

För mer information om Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift, se www.historisktidskrift.se. Om du har frågor, vänligen kontakta redaktionssekreteraren, redaktören eller ordföranden för Svenska Historiska Föreningen.

 

 

2018-03-12

KALLELSE TILL SVENSKA HISTORISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2018

Onsdagen den 16 maj 2018, kl. 17

Seminarierum D900, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Dagordning
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Val av justerare
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 6 Redogörelse för föreningens ekonomi
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet
§ 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§ 10 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Årsmötets avslutande

Alla föreningens medlemmar hälsas varmt välkomna!

Efter årsmötet bjuder föreningen på förfriskningar och tillfälle till stimulerande umgänge.