Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Aktuellt

 

2021-02-23

Digitala utgåvan av Historisk tidskrift på OJS

Historisk tidskrifts digitala utgåva publiceras från och med årgång 2021 på OJS, Open Journal Systems (se redaktören har ordet i Historisk tidskrift 2020:4).

Digitala utgåvor av äldre årgångar (HT 2002:2-2020:3) finns som tidigare under fliken "Tidigare nummer" ovan.

 

2020-12-17

Nu kommer nya, digitala Historisk tidskrift!

Svenska Historiska Föreningen skickar just nu ut ett meddelande till sina medlemmar, först till dem med registrerad e-postadress, därefter till dem utan registrerad e-post. Från och med år 2021 kommer nämligen alla medlemmar i Svenska Historiska Föreningen att erbjudas tillgång till Historisk tidskrift i digitalt format, utöver den tryckta tidskriften.

Medlemmar kommer också att kunna välja mellan att antingen, som tidigare, få Historisk tidskrift i brevlådan och utan extra kostnad även få tillgång till den digitala tidskriften − eller att bara få tillgång till digitala Historisk tidskrift, men då till reducerad avgift.

I meddelandet ombeds medlemmen att logga in på Min sida för att registrera/bekräfta sin e-postadres, och därefter eventuellt välja enbart digital tidskrift.

Vid lanseringen i början av 2021 kommer medlemmarna att få ett e-postmeddelande med sina personliga inloggningsuppgifter och information om hur de får tillgång till den digitala utgåvan av Historisk tidskrift, som kommer att ligga på den digitala plattformen Open Journal Systems (OJS), se "Redaktören har ordet" i Historisk tidskrift 2020:4.

På grund av ökade produktions- och distributionskostnader kommer föreningen inför nästa år, i enlighet med 2020 års årsmötesbeslut, att justera medlemsavgiften enligt följande:

Endast digital Historisk tidskrift

  Fullbetalande medlem (Sverige och utomlands) 400 kr

  Student (endast Sverige) 200 kr

Tryckt och digital Historisk tidskrift

  Fullbetalande medlem (Sverige) 500 kr

  Fullbetalande medlem (utomlands) 600 kr

  Student (endast Sverige) 250 kr

 

2020-12-15

Svenska Historiska Föreningen söker ny redaktör för Historisk tidskrift

Historisk tidskrift, utgiven med fyra nummer om året sedan 1881, är Sveriges ledande vetenskapliga tidskrift för historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd − geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Svenska Historiska Föreningen söker nu en ny redaktör för Historisk tidskrift. Som redaktör ansvarar du för tidskriftens innehåll och inriktning och leder redaktionens dagliga arbete. Du väljer ut vilka inkomna manus som bör gå till lektörsgranskning, du väljer lämpliga lektörer till dessa och fattar, utifrån lektörernas utlåtanden, beslut om publicering eller refusering. Du redigerar vidare antagna uppsatser, debattartiklar och andra delar av innehållet i såväl språkligt som vetenskapligt avseende.

Historisk tidskrift befinner sig i en dynamisk utvecklings- och omställningsfas, bland annat till följd av digitaliseringen av den vetenskapliga publiceringen, strävan efter publicering av vetenskapliga resultat med öppen tillgång och ändrade ekonomiska förutsättningar för tidskrifternas utgivning. Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift har inlett ett förnyelsearbete, och som redaktör kommer du att ha stora möjligheter att påverka arbetet och tidskriftens form och innehåll under de kommande åren.

Till din hjälp har du tidskriftens redaktionssekreterare Nils Fabiansson, som arbetar 75 % av heltid, ett redaktionsråd bestående av representanter från alla svenska lärosäten med forskarutbildning i historia eller ekonomisk historia, ett internationellt redaktionsråd med kolleger från olika lärosäten utanför Sverige samt ett recensionsråd. Föreningens styrelse är också ett stöd för redaktionen och redaktören är normalt medlem av eller adjungerad till styrelsen.

Vi söker dig som har disputerat i historia, ekonomisk historia eller ett närliggande ämne samt är aktiv som forskare eller universitetslärare i historia eller ekonomisk historia. Noggrannhet, organisationsförmåga, pålitlighet, integritet, samarbetsförmåga, social kompetens samt mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska är förutsättningar för tjänsten. Tidigare erfarenhet av redaktionellt arbete är önskvärt, liksom docentkompetens. Historisk tidskrifts redaktörer har sedan starten till övervägande del varit män och föreningen välkomnar därför särskilt kvinnliga sökanden.

Föreningens säte och tidskriftens redaktion är i Stockholm men arbetet kan till största delen utföras på distans.

Omfattning: 20 procent av heltid.

Tillträde: 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Lön: Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

För ytterligare information om tjänsten, kontakta nuvarande redaktör docent Bo Eriksson, editor@historisktidskrift.se

För ytterligare information om Svenska Historiska Föreningen och anställningsvillkor, kontakta Svenska Historiska Föreningen ordförande docent Stefan Amirell, stefan.amirell@lnu.se

Ansökan skall bestå av följande delar:
1)    Ansökningsbrev
2)    CV (max 2 sidor)
3)    Ett kortare, opublicerat vetenskapligt arbete på svenska, författat av dig ensam, som visar prov på din stilistiska förmåga
4)    Namn på och kontaktuppgifter till tre referenser

Samtliga handlingar skall skickas i PDF-format och namnges enligt följande: ”DITTNAMN_1.Ansökningsbrev”.

Välkommen att skicka din ansökan via e-post till red@historisktidskrift.se senast den 31 januari 2021.

 

Annonsen som pdf

 

2020-11-13

Svenska Historiska Föreningen och tidskriften Scandia

Styrelsen för Svenska Historiska Föreningen har med förvåning och bestörtning tagit del av nyheten om att den historievetenskapliga tidskriften Scandia i början av november 2020 fick avslag på sin ansökan om tidskriftsbidrag från Vetenskapsrådet, trots mycket positiva omdömen av de sakkunniga. Scandia är en mycket viktig del av det svenska och nordiska historievetenskapliga publiceringslandskapet, och det konkurrensförhållande som kan sägas råda mellan Scandia och den av Svenska Historiska Föreningen utgivna Historisk tidskrift har sedan många år tillbaka varit konstruktivt och stimulerande för bägge tidskrifternas utveckling och kvalitet. Liksom Historisk tidskrift är Scandia indexerad i den mycket selektiva internationella databasen Web of Science, vilket är ett tydligt tecken på Scandias höga kvalitet och internationella anseende. Att Scandia nu har fått avslag på sin ansökan om bidrag för perioden 2021−2023 försätter tidskriften i en mycket prekär situation och hotar dess fortsatta existens.

I kölvattnet av Vetenskapsrådets beslut har det i en del bloggar och sociala medier uttryckts oro för att de traditionella vetenskapliga tidskrifterna har spelat ut sin roll. Svenska Historiska Föreningen håller inte alls med om den analysen. Snarare har den typ av vetenskapliga tidskrifter som både Scandia och Historisk tidskrift utgör − med sina ambitioner att vända sig till både forskare och en bredare historieintresserad allmänhet − en viktigare roll än någonsin att spela i dagens samhälle. Tidskrifterna är, liksom tidigare, en brygga mellan det vetenskapliga och det offentliga samtalet. Det finns i dag också en större insikt jämfört med i början av 2010-talet om att det finns ett fortsatt behov av vetenskapliga tidskrifter som har svenska som huvudsakligt publiceringsspråk, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessutom är det av stor vikt för den vetenskapliga mångfalden och öppenheten att det finns flera kanaler för publicering av vetenskapliga forskningsresultat, essäer, debatter, utblickar och recensioner även på svenska.

Svenska Historiska Föreningen vill på detta sätt uttrycka sitt stöd för Scandia i den svåra situation som tidskriften har hamnat i och sin förhoppning om att frågan om tidskriftens finansiering ska få en snar lösning.

Stefan Amirell

Ordförande, Svenska Historiska Föreningen

 

2020-09-16

Nordiska historikermötet och Svenska historikermötet senareläggs på grund av covid-19

På grund av osäkerheten kring det nya coronaviruset (covid-19) har det trettionde Nordiska Historikermötet i Göteborg år 2021 senarelagts till 8–11 augusti 2022. Ett nytt call for papers kommer att öppna den 1 maj 2021 med den 30 november som sista dag för inlämning av abstracts. Aktuell information om mötet publiceras löpande på dess webbplats.


Styrelsen för Svenska Historiska Föreningen har i samråd med arrangörerna av det nionde Svenska historikermötet i Umeå beslutat att skjuta fram det från 2022 till 2023. Information om call for papers etc till det Svenska historikermötet i Umeå 2023 publiceras senast i början av 2022.

 

2020-08-03

INTERVIEW CONCERNING THE POSTPONEMENT OF THE 23RD INTERNATIONAL CONGRESS OF HISTORICAL SCIENCES

The CISH newsletter with an interview about the postponement of the CISH congress in Poznań.

Se pdf här.

 

2020-05-04

Till medlemmarna i Svenska Historiska Föreningen

Svenska Historiska Föreningens årsmöte 2020 kommer, enligt tidigare utskickad kallelse, att äga rum den 14 maj 2020, kl. 17:00 i rum D900, Stockholms universitet. På grund av den rådande covid-19-krisen kommer föreningen detta år också att erbjuda möjligheten att delta i mötet på distans via en Zoom-länk. För att begränsa risken för smittspridning rekommenderar vi alla medlemmar att i första hand använda sig av den möjligheten för att delta i mötet i stället för att bege sig till den aviserade möteslokalen. Det planerade minglet efter årsmötet är också inställt.

Om du som medlem i föreningen vill delta på distans behöver vi ha din anmälan senast den 12 maj. Anmälan görs via e-post till red@historisktidskrift.se. Du kommer då att få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen och sedan en länk för att delta i mötet via mötesapplikationen Zoom. Länken skickas ut via e-post cirka 30 minuter före mötets start, alltså cirka 16:30 den 14 maj. För att delta via Zoom bör du ha en dator eller annan utrustning (surfplatta, mobiltelefon eller liknande) med bredbandsuppkoppling, högtalare, mikrofon och webbkamera.

Då dörrarna är låsta på Stockholms universitet ber vi dig även att anmäla dig på förhand om du avser att delta fysiskt. Insläpp till mötet kommer att ske mellan kl 16:45 och 16:55. Frågor besvaras av redaktionssekreterare Nils Fabiansson red@historisktidskrift.se

Observera att endast medlemmar i Svenska Historiska Föreningen äger rätt att delta i årsmötet.

Med vänliga hälsningar

Stefan Amirell
Ordförande, Svenska Historiska Föreningen

 

2020-02-21

Historisk tidskrifts temanummer 2021

KVINNOR

INBJUDAN (Call for Papers)

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor för första gången var röstberättigade och valbara i ett svenskt riksdagsval, en kvinnopolitisk milstolpe i Sveriges historia. Historisk tidskrifts temanummer 2021 handlar om kvinnor som kategori, både historiskt och i nutida historieforskning. Mot fonden av demokratijubileet lyfter temanumret fram kvinnor som fokus för historieforskningens intresse – i ljuset av de senaste årtiondenas genushistoriska, intersektionella och postkoloniala forskning, som har utmanat förståelsen och betydelsen av kvinnor som historisk kategori.

Historiker har pekat på paradoxen i den kvinnopolitiska kampen: När kvinnor genom historien kämpat för att undanröja könsskillnader har de talat i kvinnors namn och därmed befäst den könsskillnad som de velat upphäva. Den kvinno- och genushistoriska forskningen har rört sig i samma motsägelsefulla terräng genom att särskilt uppmärksamma betydelsen av kön och genom att särskilja kvinnor som historisk kategori. Hur förhåller sig dagens historieforskning till att kön/genus fortsatt är relevant och att kvinnor fortfarande behöver synliggöras?

Med temanumret hoppas Historisk tidskrift visa prov på hur historisk forskning om kvinnor ser ut 2021, vad fältet har uppnått och vilka frågor som forskare inspireras av och vill vidareutveckla i framtiden. Vi välkomnar bidrag med olika geografiska, kronologiska och tematiska fokus. Vi ser gärna texter som redovisar empiriska genus- och könshistoriska studier, men också sådana som uppmärksammar olika teoretiska och metodologiska problem. Förutom uppsatser finns det även möjligheter att bidra med texter till avdelningarna Essä, Översikt och Idé- och debatt. Alla bidrag ska skrivas på svenska. Abstract med förslag på bidrag (max 300 ord) lämnas senast den 29 april 2020 till gästredaktörerna Helena Bergman (helena.bergman@sh.se) och Emma Severinsson (emma.severinsson@kultur.lu.se).

 

Se Call for Papers som pdf här!

 

2019-02-26

Historisk tidskrifts temanummer 2020

SVENSK KOLONIALISM

INBJUDAN (Call for Papers)

Fram till 1990-talet var det vanligt att betrakta Norden som utanför eller obetydlig i Europas kolonialhistoria, men sedan dess har kunskapen om och intresset för ämnet ökat runt om i Skandinavien. I Sverige har flera disputerat om svensk kolonialism och ett center för koloniala och postkoloniala studier har startats vid Linnéuniversitetet. Kolonialism märks även i den offentliga debatten på ett nytt sätt, och liksom andra f.d. kolonialmakter har Sverige sett postkoloniala perspektiv attackeras och försvaras på dagstidningarnas ledarsidor.

Trots ökande intresse är ämnet svensk kolonialism långt ifrån uttömt och har stark relevans i vår samtid. Det är dags att ta tempen på detta forskningsfält! Var befinner sig den historiska forskningen om Sverige och kolonialism idag? Har de senaste decenniernas forskning om Sverige och kolonialism i olika former förändrat hur vi ser på svensk och global historia?

Historisk tidskrifts temanummer 2020 handlar om svensk kolonialism, och om Sverige och kolonialism, både historiskt och i nutida historiebruk. Vi välkomnar forskning om svensk kolonialism på olika platser och i olika former: om svenska kolonier och handelsstationer, svenskars inblandning i en bredare europeisk kolonialism i egenskap av handelsmän, legosoldater, missionärer, m.m., samt om och hur Sverige och svenskar deltagit i att upprätthålla i koloniala strukturer och kunskapsmönster och vad det fått för effekter. Hur uppfattas svensk kolonialism idag? Vad är de politiska effekterna av akademiska och populärvetenskapliga beskrivningar av kolonialism i Sverige? Har Sverige ansvar gentemot grupper som drabbats av landets deltagande i kolonial expansion och i så fall vilket?

Skribenter inbjuds att inkomma med förslag på såväl empiriska och teoretiska/metodologiskt inriktade vetenskapliga uppsatser som debattartiklar och essäer. Alla bidrag ska skrivas på svenska. Abstract med artikelförslag (max 300 ord) lämnas senast den 29 april 2019 till gästredaktörerna Gunlög Fur, gunlog.fur@lnu.se och John Hennessey, john.hennessey@valentin.uu.se

Call for papers som pdf

 

2019-01-21

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö har nu kommit, se här.

Anmälan öppnar 1 februari.

Direkt länk till pdf.

 

2018-05-25

Angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i dag den 25 maj 2018, och vi vill i det sammanhanget ta tillfället i akt att informera kort om Svenska Historiska Föreningens och Historisk tidskrifts lagring av personuppgifter.

De personuppgifter som du har lämnat i samband med att du anmälde dig som medlem i Svenska Historiska Föreningen lagras hos Föreningshuset, som sköter föreningens medlemshantering sedan 20 år. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående. Förutom Föreningshuset har Historisk tidskrifts redaktionssekreterare tillgång till uppgifterna, samt vid distribution, projektledaren vid Elanders tryckeri.

Du behöver inte göra något om du vill kvarstå som medlem och ger ditt samtycke till lagringen av dina personuppgifter. Om du inte ger ditt samtycke, eller vill kontrollera uppgifterna eller lämna föreningen, kontakta redaktionssekreteraren red@historisktidskrift.se.

För mer information om Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift, se www.historisktidskrift.se. Om du har frågor, vänligen kontakta redaktionssekreteraren, redaktören eller ordföranden för Svenska Historiska Föreningen.

 

 

2018-03-12

KALLELSE TILL SVENSKA HISTORISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2018

Onsdagen den 16 maj 2018, kl. 17

Seminarierum D900, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Dagordning
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Val av justerare
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 6 Redogörelse för föreningens ekonomi
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet
§ 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§ 10 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Årsmötets avslutande

Alla föreningens medlemmar hälsas varmt välkomna!

Efter årsmötet bjuder föreningen på förfriskningar och tillfälle till stimulerande umgänge.