Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Om Historisk tidskrift

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.


Historisk tidskrift utkommer med fyra häften per år, varav ett är ett utgörs av ett temanummer kring en ett aktuellt historievetenskapligt forskningsområde. Varje häfte omfattar i normalt cirka 150-200 sidor och innehåller följande delar:
  - vetenskapliga artiklar med de senaste rönen från svensk historieforskning;
  - debattinlägg och essäer om aktuella historiska frågor;
  - längre recensioner av flertalet svenska doktorsavhandlingar i historia och ekonomisk historia;
  - litteraturöversikter och recensioner av nyutkomna böcker om historia, både vetenskapliga och populärvetenskapliga;
  - meddelanden om till exempel nya databaser och andra forskningsredskap samt rapporter från svenska och internationella historiska konferenser. Två gånger per år (i häfte 1 och 3) publiceras dessutom ett meddelande med rubriken ”Nytt om historisk forskning”, som är den mest heltäckande samlade informationen om nya forskningsprojekt, disputationer och personalfö
rändringar inom de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia i Sverige.

Redaktionen består av redaktör Bo Eriksson och redaktionssekreterare Nils Fabiansson. Redaktionen bistås av ett redaktionsråd i vilket representanter (lokalredaktörer) från samtliga institutioner med egen forskarutbildning i historia eller ekonomisk historia samt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier i Uppsala och temainstitutionerna i Linköping. Redaktionen bistås även av ett internationellt redaktionsråd (International Advisory Board) bestående av framstående forskare verksamma utomlands samt ett recensionsråd som ansvarar för urvalet av recensionslitteratur i tidskriften.

 

Historisk tidskrifts redaktionsråd

Lokalredaktörer

Fil. dr Lars M. Andersson
Historiska Institutionen, Uppsala universitet,

Box 628, 75126 Uppsala

Doc Klara Arnberg
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet,
106 91 Stockholm

Fil. dr Anne Berg

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet,

750 02 Uppsala

Fil. dr Thor Berger
Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet,
Box 7083, 220 07 Lund

Doc. Helena Bergman
Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola,
141 89 Huddinge

Fil. dr Magnus Bohman

Ekonomisk historia, Umeå universitet,
901 87 Umeå

Fil. dr Fredrik Charpentier Ljungqvist
Historiska institutionen, Stockholms universitet,

106 91 Stockholm

Doc. Hanna Enefalk
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskaper, Historia, Karlstads universitet,

651 88 Karlstad

Doc. Anders Fröjmark
Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet,
391 82 Kalmar

Fil. dr Per Hallén
Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet,
Box 720, 405 30 Göteborg

Fil. dr Måns Jansson
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet,
Box 513, 751 20 Uppsala

Doc. David Larsson Heidenblad
Historiska institutionen, Lunds universitet,

Box 2074, 220 02 Lund

Doc. Martin Linde
Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet,

Box 200, 405 30 Göteborg

Prof. Johan Lundin

Samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet,

205 06 Malmö

Doc. Malin Thor Tureby

ISAK, Linköpings universitet,
581 83 Linköping

Fil. dr Biörn Tjällén

Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet,

851 70 Sundsvall

Doc. Patrik Winton
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet,
701 82 Örebro

Doc. Henrik Åström Elmersjö
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet,
901 87 Umeå

 

Historisk tidskrifts internationella redaktionsråd
(International Advisory Board)

dr Svein Ivar Angell
Bergen

apl. Prof. Dr. Thomas Etzemüller

Oldenburg

doc. Daisuke Furuya
Osaka

prof. Cordelia Heß

Greifswald

dr Mary Hilson
Århus

prof. Wiebke Kolbe
Lund

prof. em. Kenneth Lockridge
Missoula

prof. Steve Murdoch
St Andrews

prof. Jens E. Olesen

Greifswald

doc. Corinne Péneau
Paris

dr Gunvor Simonsen
Köpenhamn

dr Raphaëlle Schott
Paris

prof. Uffe Østergaard
Köpenhamn

dr Ann-Catrin Östman
Åbo

 

Historisk tidskrifts recensionsråd

Fil. dr Jenny Björkman

Södertörn högskola/Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm

Fil. dr Sofia Irinarchos (tidigare Holmlund)

Historiska institutionen, Stockholms universitet

Prof. Jonas Nordin

Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet