Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2015:3 Tema: pengar

 

Redaktören har ordet: Vikten av att aldrig glömma

Anders Ögren, Tema pengar: Pengar – en bred historia

Uppsatser

Rodney Edvinsson & Bo Franzén, Sveriges tidiga formella penningväsende (Summary: The early formal Swedish monetary system)

Per Forsberg, Pengar som ristningar på träpinnar: Icke-monetära pengars funktion för fungerande lagbildningar (Summary: Notches on wooden sticks: the role of non-coin money in village organization)

Jonas Lindström & Jan Mispelaere, Vad fick 1600-talets arbetare i lön? (Summary: How were seventeenth-century wage labourers paid?)

Pernilla Jonsson & Kristina Lilja, Strategier för krediter: Begagnade kläder och textilier som värdebevarare och värdebärare i 1800- talets Västerås (Summary: Second-hand clothes and textiles as a store of value and medium of exchange in Västerås 1830–1900)

Idé och debatt

Lennart Andersson Palm, Grov revision av andra världskrigets historia

Klas-Göran Karlsson, Folkmordet på armenierna efter hundra år

Avhandlingsrecensioner

Tidig helgonkult i Danmark och Sverige Sara E. Ellis Nilsson, Creating holy people and places on the periphery, anm. av fakultetsopponent Stephan Borgehammar

Kungamakten och lagen Fredrik Charpentier Ljungqvist, Kungamakten och lagen, anm. av fakultetsopponent Lars Hermanson

Kortare recensioner

Sören Wibeck, Indiens historia, anm. av Per Hilding

Anna Lihammer, Vikingatidens härskare, anm. av Kerstin Hundahl

Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder (red.), Kvinnorna gör mannen, anm. av Helene Carlbäck

Kari Tarkiainen & Ülle Tarkiainen, Provinsen bortom havet, anm. av Jan Samuelson

Erik Peterson & Annika Sandén, Mot undergången, anm. av Michal Salamonik

Annika Sandén, Missdådare, anm. av Christian Häthén

Joachim Östlund, Saltets pris, anm. av Klas Rönnbäck

Sten Westerberg, Clas Rålamb, anm. av Joakim Scherp

Lars Nilsson & Håkan Forsell, 150 år av självstyrelse, anm. av Erik Nydahl

Meddelanden

Nytt om historisk forskning 567 Elias Hall & Astrid Pajur, Visualising difference: objects, space and practice in early modern Europe, Stockholm, 10–12 Oktober 2014

David Ludvigsson & Henrik Ågren, Workshop om metodproblem i historievetenskapen, Linköping, 19 mars 2015

Årsmötesförhandlingar

Litteratur inkommen till redaktionen

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

2015-03-04

INBJUDAN (Call for Papers) - Historisk tidskrifts temanummer 2016:

HISTORIKER I FÖRSONING

Olika former av ursäkter, granskningar och uppgörelser med det förflutna har under de senaste åren blivit en global trend. Sådana retrospektiva praktiker kallas med ett samlat begrepp för regret politics eller reparation politics. Staters, myndigheters och institutioners förehavanden gentemot bland annat underprivilegierade grupper har underkastats rannsakning som åtföljts av försoningsinitiativ med sikte på att normalisera förhållandena mellan offer och förövare. Den svenska regeringens vitbok om övergrepp mot den romska minoriteten i Sverige är ett aktuellt exempel på ett sådant försoningsarbete.

 

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 30 april 2015. Läs mer här!

 

Hämta hem CFP som pdf här!

 

2015-02-12

Världshistorikerkongressen i Jinan, 23-29 augusti 2015

Den 22:a världshistorikerkongressen äger, som tidigare annonserats, rum i Jinan, Kina, den 23-29 augusti 2015. Program och övrig information finns på kongressens hemsida på internet, http://www.ichschina2015.org/cms/

Observera att registrering till nedsatt avgift kan göras fram till den 1 mars.

Stefan Amirell
Svensk representant i Comité International des Sciences Historiques (CISH)

 

2015-01-12

Historisk tidskrift indexeras i Web of Science


Sedan slutet av 2014 indexeras artiklar som publiceras i Historisk tidskrift i den internationella databasen Thomson Reuters Web of Science (tidigare ISI Web of Knowledge).


Läs mer här.

 

2015-01-08

Pressmeddelande

Bo Eriksson blir ny redaktör för Historisk tidskrift, Sveriges största facktidskrift för historia.

Bo Eriksson som är fil. dr i historia har publicerat ett flertal böcker, bland annat om svensk adel under äldre tid. Han har också intresserat sig för den roll som föreställningar kring monster och andra fantasivarelser spelat i historien. År 2009 tilldelades han Hertig Karls pris, för sina insatser att föra ut historiska forskningsresultat till en bred allmänhet. Bo Eriksson undervisar också i historia vid Stockholms universitet.

Läs mer här.

 

2014-12-22

Världshistorikerkongressen i Jinan 2015

Världshistorikerkongressen (se programmet och anmälan) organiseras vart femte år av Comité International des Sciences Historiques/The International Committee of Historical Sciences (CISH).

Svenska Historiska Föreningen företräder det svenska historikersamfundet i CISH. På nästa års konferens har föreningens representant Gunlög Fur, ordnat en session kring posters som vi hoppas ska kunna utgöra en mötesplats mellan olika grupper av historiker.

 

2014-02-27

Historikermötet till Sundsvall 2017

Svenska historiska föreningen har utsett ämnet historia vid Mittuniversitetet till nästa värd för Svenska Historikermötet. Det betyder att över 500 lärare och forskare kommer att samlas i Sundsvall i maj 2017 för att uppmärksamma aktuell historieforskning.

 

2014-01-14

Vetenskapsrådet har beviljat Historisk tidskrift 365 000 kr i tidskriftsstöd för utgivningsår 2014.

Vetenskapsrådet har även (140114) signalerat att avvecklingen av tidskriftsstödet kommer att föregås av en längre omställningsperiod.

 

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.