Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Aktuellt

2017-05-16

Välkomna till det åttonde Svenska Historikermötet, som äger rum i Växjö den 8-10 maj 2019!

Mötet arrangeras av Linnéuniversitetet och har som tema "Rättigheter".


Observera att mötet äger rum redan 2019 för att framgent undvika problemet med att de svenska och nordiska historikermötena sammanfaller. Svenska historikermötet därefter äger rum år 2022.

 

2017-03-30

KALLELSE TILL SVENSKA HISTORISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2017

Onsdagen den 10 maj 2017, kl. 17
Rum L106, Mittuniversitetet, Campus Sundsvall (i samband med Svenska historikermötet 2017)

Dagordning
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Val av justerare
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 6 Redogörelse för föreningens ekonomi
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet
§ 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§ 10 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Årsmötets avslutande

Alla föreningens medlemmar hälsas varmt välkomna!
Efter årsmötet bjuder föreningen på förfriskningar och tillfälle till spirituellt umgänge.

Handlingar till årsmötet som pdf

Medlemsenkät för Svenska Historiska Föreningen

 

2017-02-23

INBJUDAN (Call for Papers)

Historisk tidskrifts temanummer 2018: NATIONEN

(PDF här)

Den svenska historiska forskningen om nationen, nationalstaten och nationalismen hade ett märkbart uppsving under 1990-talet och början av 2000-talet. Inflytandet från de klassiska stora teorierna, formulerade av bland andra Anthony D. Smith, Benedict Anderson, Ernest Gellner och Eric Hobsbawm, var märkbart. Frågorna som studerades och debatterades handlade i första hand om nationsformens ålder och orsaker. Tre huvudsakliga ståndpunkter utkristalliserade sig i det svenska forskningsfältet. Vissa betraktade nationen som en effekt av etnisk formering, andra som en effekt av statsformeringsprocesser och ytterligare en grupp såg nationen som en effekt av industrikapitalismens utbredning. Detta var på många sätt tidsenliga frågeställningar och debatter. Men var står vi i dag när det kommer till historiska teorier och forskning om nationen?

Nationen som kunskapsparadigm, statsform och identitetsgrund är kanske mer aktuell än någonsin. De senaste årens internationella studier på teman som nationen och globaliseringen eller nationen i det lokala har inte minst visat hur förändrade kommunikationsmönster, den globala ekonomin och 1900-talets folkomflyttningar har tenderat att förstärka nationen snarare än försvaga den. Vad ger detta för konsekvenser för en förståelse av nationens form och skiftande mekanismer i historien?

Historisk tidskrifts temanummer 2018 handlar om nationen i historien, dess framväxt och villkor, i ett brett perspektiv. Författare inbjuds att inkomma med förslag på både teoretiska och empiriska studier på denna generella problematik, i form av såväl vetenskapliga uppsatser som debattartiklar och essäer.

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 29 april 2017 till gästredaktören Anne Berg på anne.berg@edu.uu.se

 

 

2016-11-25

Historisk tidskrift 2016:4 - fel ark i vissa häften.

En prenumerant har hört av sig eftersom arket sidorna 655-686 var dubblerat och ersatte sid 687-718.

Vårt tryckeri har meddelat att "upp till ett lägg som brukar vara på cirka 50 ex kan ha blivit fel och kan man kan tyvärr inte i efterhand se till vilka adresser de har skickats".

Kontakta oss ( red@historisktidskrift.se ) om du har ett felaktigt exemplar, så kommer tryckeriet att skicka ett nytt korrekt.

 

 

2016-10-07

Föreslå sessioner till Världshistorikerkongressen 2020!

Kära kollegor,

Även om nästa Världshistorikerkongress i Poznan (Polen) i augusti 2020 kan tyckas avlägsen, är det nu dags att lämna in förslag på teman, sessioner och rundabordssamtal. Förslagen ska skickas in via en av medlemsorganisationerna i International Committee of the Historical Sciences (ICSH/CISH), det vill säga för svensk del i första hand Svenska Historiska Föreningen. För att förslagen ska hinna behandlas av föreningens styrelse måste dessa vara undertecknad tillhanda senast söndagen den 6 november 2016. Tiden är alltså knapp, endast en månad.

Om ni är intresserade av att föreslå en panel eller session, kontakta då gärna undertecknad, som är Sveriges delegat till ICSH, så snart som möjligt för att diskutera förslaget och möjligheter till samordning. Jag svarar givetvis också på eventuella frågor efter bästa förmåga.

Utöver möjligheten att skicka in förslag via Svenska Historiska Föreningen finns också möjligheten att man går via någon av ICSH:s andra medlemsorganisationer (affiliated international organizations, internal committees; se vidare under fliken ”Members”). Förutom de organisationer som listas på hemsidan, har också, som tidigare meddelats i Historisk tidskrift (2016:1), den nybildade Nordic History Studies Association tagits upp som medlem i ICSH. Den som är intresserad av att föreslå en session via denna organisation ombedes kontakta Sveriges delegat docent Jonas Nordin.

Nedan följer informationen om format för förslagen och den vidare processen från ICSH:s sekretariat.

Med vänliga hälsningar

Stefan Amirell

-----

Only members of ICHS (national committees, affiliated international organizations, internal committees) are invited to send to the ICHS secretariat their proposals for themes in order to structure the Congress program.

The format of the sessions remains unchanged to this day, according to the resolutions of the General Assemblies:
1. Major Themes (4): Sessions occupy one full day and the number of contributors must not exceed twelve persons ;
2. Joint Sessions (around 30): They are convened by at least two organizations member of ICSH. They last three hours and gather six participants.
3. Specialized Themes (around 20): They gather from six to eight contributors and last three hours;
4. Special Sessions and Round Tables (around 20): The round table is a discussion of a substantial paper related to a major question and written by the convener of the session. The number of participants must not go beyond four (organizer not included) persons. The sessions last for three hours.

The proposals must clearly specify if they concern a major theme or other types of panels. It is important that the themes are sufficiently varied and innovative; concerning, if possible, several regions of the world brought in perspective, and that – for the major themes in particular – they include all the chronological periods. Further it is asked to pay attention to gender balance and generations when selecting participants.

The organizers must provide a short presentation (5,000 characters in Word format) of the theme of the session. It is recalled that the ICHS working languages are exclusively English, French and Spanish.

The selection committee of the ICHS will meet in Neuchâtel in the beginning of 2017 to prepare the draft of the Congress program. The selected proposals will be posted on the ICSH website: www.cish.org. As decided by the General Assembly in Amsterdam in 2010, all ICHS members will have a short time to send
their reactions. Then, taking account of these reactions, the committee responsible for the preparation of the Congress program will establish a synthesis of proposals. This synthesis will be discussed at the General Assembly in Moscow at the end of September 2017. As far as the major themes are concerned, they will be chosen ultimately by the General Assembly from the list of proposals.

We remind that the ICSH board is authorized to propose to twin some sessions in case of similar themes. The member associations of ICHS are asked to keep the organizers informed of the evolution of the procedure. The latter must also inform those whose proposals have been rejected.

After the vote of the General Assembly, organizers whose sessions have been accepted will have the responsibility of organizing their panel and recruit their contributors. Modalities will be sent by the ICHS board at the end of 2017. According to the decision taken at the last full board meeting, a second call for proposals will eventually be sent in order to ask for new themes or to complete some panels.
The following innovations will be introduced in Poznań :
- Poster sessions will be held in cooperation with the Polish organizers.
- The ceremony of the international Award for History ICSH/Jaeger- LeCoultre will take place on Wednesday evening.
- "Research Forum" meetings between universities, research centers and PhDs (stands and conferences) will be organized. It is important that the ICHS takes the initiative of an academic professional meeting that will allow young scholars to learn about career opportunities and new perspectives of research. For universities, this will be an opportunity to present their work program.

 

 

2016-06-13

Svenska Historiska Föreningen söker ny svensk redaktör för Scandinavian Journal of History

Scandinavian Journal of History är den ledande internationella vetenskapliga tidskriften med inriktning mot nordisk historia. Den utkommer med fem nummer per år på engelska och innehåller lektörsgranskade uppsatser, debattartiklar, litteratur-översikter och kortrecensioner. Tidskriften publiceras i tryckt och elektronisk version av Routledge/Taylor & Francis för de historiska föreningarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Som svensk redaktör för Scandinavian Journal of History ansvarar du tillsammans med redaktörskollegorna från de övriga nordiska länderna för tidskriftens vetenskapliga kvalitet och innehåll. Arbetet innefattar kontakter med artikelförfattare, lektörer, recensenter och andra skribenter samt kvalitetsgranskning av insända manus. Tidskriften tillämpar så kallad double blind peer-review och för att finna lämpliga lektörer måste du ha god överblick över historieämnet, såväl nationellt som internationellt. I arbetsuppgifterna ingår även att redigera texter för att säkerställa att dessa håller en hög vetenskaplig standard och relevans, medan språkgranskning sker externt. Som redaktör har du stora möjligheter att påverka tidskriftens innehåll och framtida utveckling.

Vi söker dig som har en doktorsexamen i ett historiskt ämne och har god insyn i den internationella historieforskningen i och om Norden. Noggrannhet, organisationsförmåga, pålitlighet, samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig i skrift på engelska är förutsättningar för arbetet. Docentkompetens är meriterande, liksom tidigare erfarenhet av redaktionellt arbete.

Som ersättning för uppdraget utgår ett symboliskt arvode vars storlek bestäms av de royaltyintäkter som Svenska Historiska Föreningen erhåller från Taylor & Francis.

För ytterligare upplysningar om redaktörskapet, kontakta vår nuvarande redaktör, professor Maria Sjöberg, Göteborgs universitet (maria.sjoberg@history.gu.se, telefon 031-786 52 57), eller Svenska Historiska Föreningens ordförande, docent Stefan Amirell, Lunds universitet (stefan.amirell@hist.lu.se, telefon 046-222 79 67).

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2016. Ansökan ska bestå av ett personligt brev, CV samt ev. ytterligare bilagor. Sänd ansökan med rubriken ”Ansökan redaktör SJH” i ämnesfältet till red@historisktidskrift.se.

Annons som pdf.

 

2016-05-23

"Ett samtal om Sverige i krig och fred"

Clio – den historiska bokklubben och Historisk tidskrift bjuder gemensamt in till en kväll där ny historisk forskning får presentera sig.

Medverkar gör Bo Eriksson, redaktör för Historisk tidskrift och författare till bland annat Sveriges historia band 3, och Joakim Scherp fil.dr vid historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Diskussionen kommer att kretsa kring hur viljan till fred funnits ända sedan 1600-talet, hur viktig parlamentarismen varit för en fredlig utveckling och hur det kommer sig att även demokratier krigar.

Läs mer här!

Var: Markeliussalen i Natur & Kulturs hus (där även Clio sitter), Karlavägen 31, Stockholm

När: onsdagen den 15 juni kl 18.00-20.00

Fri entré, men obligatorisk anmälan till clio@clio.se, v.g. ange "Historiesamtal" i ämnesraden eller ring 08-453 87 60.


 

2016-05-03

 

Observera att Historisk tidskrifts temanummer 2016 (tema försoning, gästredaktör David Sjögren) kommer att uppmärksammas i paneldebatten vid De Svenska Historiedagarna i år:

Paneldebatt: "En värld i försoning"

Ursäkter, granskningar och uppgörelser med det förflutna har på senare år blivit en global trend. Den svenska regeringens vitbok om övergrepp mot den romska minoriteten i Sverige är ett aktuellt exempel, försoningskommissionerna som granskat myndigheternas agerande mot urfolk i Australien och Kanada ett annat. Hit hör också försoningsförsök mellan stater vilket i Frankrike, Tyskland, Polen, Japan och Kina utmynnat i revision av läromedel. Ett annat uttryck för viljan att återvinna samhörighet var när påven 2015 bad om förlåtelse och barmhärtighet för förhållningssättet från katoliker gentemot andra kristna samfund i samband med reformationen.

Varför är politiker och andra med inflytande på samhällsutvecklingen måna om att be om ursäkt för brott begångna i det förflutna, som de själva inte varit med om? Vad kan utgöra fallgropar i sådana försoningsprocesser?

Om detta högst aktuella ämne samtalar Kay Glans, redaktör för tidskriften Respons, jesuitpater Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet och chefredaktör för tidskriften Signum, fil. dr David Sjögren, Uppsala universitet, som forskar om nationella minoriteter, och fil.dr Bo Eriksson, sekreterare i Svenska Historiska Föreningen och redaktör för Historisk tidskrift.

Arrangör: Svenska Historiska Föreningen

(Lördag 1 oktober 2016 kl. 8.30–9.30)

Läs och ladda hem hela programmet här: http://www.dsh.se

 

 

2016-03-03

Historisk tidskrifts temanummer 2017

MIKROHISTORIA

INBJUDAN (Call for Papers)

Mikrohistoria är ett begrepp som först myntades av en grupp italienska historiker på 1970-talet, däribland Giovanni Levi och Carlo Ginzburg. Den senares bok Osten och maskarna lyfts också i dag fram som ett av de främsta exemplen på mikrohistoria. Utmärkande för mikrohistoria är att det som regel är vanliga människors vardagsliv som står i fokus. Det handlar om att synliggöra individer, ”ansikten i mängden”. Forskningsfrågorna är dock stora och inte sällan av existentiell karaktär. Ett annat utmärkande drag för mikrohistoria är att individen ses som en självständig aktör, och inte primärt som en del av en övergripande struktur eller kultur.

I Historisk tidskrifts temanummer 2017 vill vi fördjupa och förnya diskussionen om mikrohistoria. En reflekterande diskussion kring begreppet behövs. För vad är egentligen mikrohistoria: ett teoretiskt perspektiv, en metod, eller, som Giovanni Levi menar, ”ett sätt att berätta historia”? Vi efterlyser därför artiklar som redovisar empiriska mikrohistoriska studier, och utifrån dessa diskuterar begreppet mikrohistoria som sådant men också olika teoretiska och metodologiska problem. Vilka möjligheter och svårigheter finns med mikrohistoria? Hur ska vi se på relevansen och generaliseringsproblematiken i mikrohistoriska studier? Hur kan relationen mellan mikro- och makrohistoria hanteras? Och vilken är skillnaden mellan mikrohistoria och biografier?

Du är välkommen att skicka in ett artikelförslag omfattande maximalt 300 ord till gästredaktör Anna Götlind   (anna.gotlind@historia.su.se) senast den 29 april 2016.

 

 

2015-12-09

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2017

Call for Papers

Det sjunde Svenska historikermötet äger rum i Sundsvall den 10–12 maj 2017. Huvudtemat är REVOLUTION. Med det vill vi rikta fokus på historiska förändringar, och på förändring och kontinuitet som problemkomplex inom historisk forskning. Temat innebär också att märkesåren 1517 och 1917 ges en särskild ställning på mötet.

Förslag på sessioner, papers och posterpresentationer som behandlar huvudtemat är särskilt välkomna, men naturligtvis välkomnar vi ämnen utanför det. Ett viktigt syfte med mötet är att spegla bredden i svensk historisk forskning.

Förslagen lämnas in via Svenska historikermötets hemsida,

http://www.miun.se/historikermotet2017

Sista inlämningsdatum är den 1 oktober 2016. När det gäller frågan om sessionsmedverkanden vill vi framhålla det önskvärda i att även bjuda in personer som inte hör till den egna institutionen/avdelningen.

Allmän information om historikermötet hittar du på

http://www.miun.se/historikermotet2017

Varmt välkomna till Svenska historikermötet 2017 i Sundsvall!

 

CFP som pdf här.

 

 

2015-03-04

 

INBJUDAN (Call for Papers) - Historisk tidskrifts temanummer 2016: HISTORIKER I FÖRSONING

Olika former av ursäkter, granskningar och uppgörelser med det förflutna har under de senaste åren blivit en global trend. Sådana retrospektiva praktiker kallas med ett samlat begrepp för regret politics eller reparation politics. Staters, myndigheters och institutioners förehavanden gentemot bland annat underprivilegierade grupper har underkastats rannsakning som åtföljts av försoningsinitiativ med sikte på att normalisera förhållandena mellan offer och förövare. Den svenska regeringens vitbok om övergrepp mot den romska minoriteten i Sverige är ett aktuellt exempel på ett sådant försoningsarbete.

Försoningskommissionerna som granskat myndigheternas agerande mot urfolk i Australien och Kanada är andra exempel. Hit hör också försoningsförsök mellan stater som exempelvis utmynnat i revisionsarbeten av historieläromedel i Frankrike, Tyskland, Polen, Japan och Kina.

Professionella historiker har inte sällan haft betydande roller i dessa försonings- och uppgörelsearbeten, även i andra syften än vetenskapliga. Deras expertis har använts för att kasta ljus över övergrepp och oegentligheter av olika slag i förfluten tid. Frågan är vilka förpliktelser historiker har i dessa samhällsrelevanta frågor. Har historiker i denna roll tvingats göra avkall på vetenskaplig forskningspraxis? Innebär medverkan i försoningsarbeten en oproblematisk förening av olikartade ställningstaganden, syften och arbetsformer?

Historisk tidskrifts temanummer 2016 kommer att handla om historikers roller i historiska uppgörelser och försoningsarbeten i bred mening. Skribenter inbjuds att inkomma med förslag till vetenskapliga uppsatser, debattartiklar och essäer på detta tema.

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 30 april 2015 till gästredaktören David Sjögren (david.sjogren@hist.uu.se).

Hämta hem CFP som pdf här!

 

2015-02-12

Världshistorikerkongressen i Jinan, 23-29 augusti 2015

Den 22:a världshistorikerkongressen äger, som tidigare annonserats, rum i Jinan, Kina, den 23-29 augusti 2015. Program och övrig information finns på kongressens hemsida på internet, http://www.ichschina2015.org/cms/.

Observera att registrering till nedsatt avgift kan göras fram till den 1 mars.

Stefan Amirell
Svensk representant i Comité International des Sciences Historiques (CISH)

 

2015-01-12

Historisk tidskrift indexeras i Web of Science


Sedan slutet av 2014 indexeras artiklar som publiceras i Historisk tidskrift i den internationella databasen Thomson Reuters Web of Science (tidigare ISI Web of Knowledge). Databasen indexerar ledande och inflytelserika vetenskapliga tidskrifter inom olika ämnesområden. Att Historisk tidskrift nu indexeras i Web of Science kan ses som en bekräftelse på att tidskriftens kvalitet är i paritet med de främsta internationella facktidskrifterna inom historia och ekonomisk historia. Web of Science används dessutom ofta för bibliometriska analyser i olika sammanhang, och det kan därför vara fördelaktigt för artikelförfattare att publicera sig i tidskrifter som indexeras i Web of Science.


För närvarande (januari 2015) är 304 artiklar (uppsatser, essäer, debattinlägg och litteraturöversikter) publicerade i Historisk tidskrift sedan 2012 indexerade i Web of Science. Databasen innehåller även information om citeringar av dessa artiklar.


Databasen är tillgänglig i sin helhet via de flesta universitets- och högskolebiblioteks elektroniska samlingar.

 

2015-01-08

Pressmeddelande

Bo Eriksson blir ny redaktör för Historisk tidskrift, Sveriges största facktidskrift för historia.

Bo Eriksson som är fil. dr i historia har publicerat ett flertal böcker, bland annat om svensk adel under äldre tid. Han har också intresserat sig för den roll som föreställningar kring monster och andra fantasivarelser spelat i historien. År 2009 tilldelades han Hertig Karls pris, för sina insatser att föra ut historiska forskningsresultat till en bred allmänhet. Bo Eriksson undervisar också i historia vid Stockholms universitet.

Historisk tidskrift ges ut av Svenska Historiska Föreningen, som sedan 1880 verkar för att utveckla såväl historisk forskning som intresset för historia.

Historisk tidskrift tar gärna emot förslag på artiklar om historisk forskning. De artiklar som redaktionen bedömer som intressanta för tidskriften går vidare till vetenskaplig granskning. Riktlinjer för artiklarnas utformning finns på www.historisktidskrift.se.

 

2014-12-22

Världshistorikerkongressen i Jinan 2015

Världshistorikerkongressen (se programmet och anmälan) organiseras vart femte år av Comité International des Sciences Historiques/The International Committee of Historical Sciences (CISH).

Svenska Historiska Föreningen företräder det svenska historikersamfundet i CISH. På nästa års konferens har föreningens representant Gunlög Fur, ordnat en session kring posters som vi hoppas ska kunna utgöra en mötesplats mellan olika grupper av historiker.

 

2014-05-27

Första världskriget – katastrof eller katalysator?

Bok & Bibliotek i Göteborg torsdag 25 sep 2014 kl. 13:00-13:45

Lyssna på Bokmässans inspelning av seminariet här (mp3, 45 MB).
OBS: Seminariet har publicerats i Historisk tidskrift 2015:1.

Var första världskriget enbart tragiskt och meningslöst? Medan kriget pågick var det många som ville se det som en katalysator, ett stålbad som skulle bidra till att skapa en mer demokratisk, jämlik och rättvis värld. I backspegeln vet vi också att kriget ledde till flera stora sociala och politiska förändringar som vi gärna förknippar med det moderna samhället. Var kriget till och med nödvändigt för det moderna samhällets framväxt och vilka syften tjänar minnet av det idag, hundra år senare?

Medverkande: Nils Fabiansson, fil mag i historia och arkeologi, Sofi Qvarnström, fil dr i litteraturvetenskap, Lina Sturfelt, fil dr i historia, och Gunnar Åselius, professor i historia, särskilt militärhistoria. Samtalet leds av Anna Wieslander, stf direktör för Utrikespolitiska institutet, och Stefan Amirell, docent i historia och redaktör för Historisk tidskrift.

Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond, Historisk tidskrift och Utrikespolitiska institutet

 

 

2014-05-08

Svenska historikermötet i Stockholm 8-10 maj 2014

Svenska Historiska Föreningens ordförande Elisabeth Elgán talar vid invigningen i Aula Magna, Stockholms universitet.

 

Bild från den avslutande sessionen på Svenska historikermötet 2014 i Stockholm: "Publicering för historiker - utmaningar och möjligheter", arrangerad av Historisk tidskrift. Från vänster: Stefan Amirell (redaktör för Historisk tidskrift), Erik Osvalds, Jonas Nordin, Mary Hilson och Kim Salomon.

 

2014-03-10

INBJUDAN - CALL FOR PAPPERS Historisk tidskrifts temanummer 2015

Pengar och monetära system är bland de mest fundamentala delarna av en ekonomi och av ett organiserat samhälle. Trots att vi har en intuitiv förståelse av vad pengar är så finns det inga klara eller allmängiltiga definitioner av vad pengar är, vilken roll de spelar eller hur de sätts i cirkulation. Under historiens gång har pengar antagit många olika former och introducerats i ekonomin på alla möjliga olika sätt. Dessutom har pengar både lokala och globala funktioner och kan anta olika roller beroende på vilken transaktion de används till. Man talar nu alltmer om olika slags pengar som komplementära, om pengar som kredit eller som symboler. Klart är att pengar till stor del är kontextuella och att vi därför inte kan förstå pengar eller monetära system baserat på ett antal förutbestämda ekonomiska axiom.

Historisk tidskrifts temanummer 2015 kommer att handla om monetär historia under rubriken pengar. Skribenter inbjuds att inkomma med förslag till vetenskapliga uppsatser och essäer som handlar om monetär historia eller monetär doktrinhistoria. Begreppet pengar ska uppfattas i bred bemärkelse – det är allt som används för att göra transaktioner av varor och tjänster över tid och rum. Pengar kan alltså vara allt från karvstockar till bitcoins.

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord tillställes senast den 30 april 2014 gästredaktören Anders Ögren (anders.ogren@ekh.lu.se).

 

 

2014-02-27

Historikermötet till Sundsvall 2017

Svenska historiska föreningen har utsett ämnet historia vid Mittuniversitetet till nästa värd för Svenska Historikermötet. Det betyder att över 500 lärare och forskare kommer att samlas i Sundsvall i maj 2017 för att uppmärksamma aktuell historieforskning.

- Det är mycket roligt att vi får nöjet att arrangera ett så stort evenemang som Historikermötet. Det innebär ett utmärkt tillfälle att visa upp Sundsvall, regionen och ämnet historia vid Mittuniversitetet, säger Per Sörlin, professor och ämnesföreträdare.

Historikermötet är den största nationella konferensen för historiker i Sverige och samlar deltagare från hela landet. Under tredagarsmötet visas och diskuteras aktuell forskning inom ämnet. Det innebär ett tillfälle att skapa nätverk och att visa upp historieforskning för en bredare allmänhet. Arrangemanget besöks också av flera framstående internationella historieforskare.

År 2017 är det 100 år sedan ryska revolutionen och temat för Historikermötet kommer att kretsa kring revolutioner och stora samhällsförändringar.

- Det är ett tema som tillåter många olika sessioner och vår förhoppning är att vi ska bjuda på ett Historikermöte utöver det vanliga. Vi vill också att inslag om humanioras ställning i dagens samhälle ska få plats under mötet, säger Stefan Dalin, historiker vid Avdelningen för humaniora och initiativtagare till mötet i Sundsvall.

Nu startar arbetet med att forma arrangemanget och fylla det med ett spännande innehåll. Arrangörerna hoppas på att samarbeta med regionala aktörer i Västernorrland.

- En ambition med mötet är att visa upp den historieforskning som bedrivs i vår egen region. Vår forskning ska spela roll i den svenska historieskrivningen och för synen på hur Sverige har formats, säger Per Sörlin.

Svenska Historikermötet arrangeras vart tredje år och i år är Stockholms universitet och Stockholm värd för mötet.

Kontakt:
Per Sörlin, professor och ämnesföreträdare, 070-607 60 91, e-post: per.sorlin@miun.se
Stefan Dalin, historiker, avdelningen för humaniora, 073-270 95 39, e-post: stefan.dalin@miun.se

 

2014-01-14

Vetenskapsrådet har beviljat Historisk tidskrift 365 000 kr i tidskriftsstöd för utgivningsår 2014.

Vetenskapsrådet har även (140114) signalerat att avvecklingen av tidskriftsstödet kommer att föregås av en längre omställningsperiod.

 

 

2013-12-16

Uppropet (namninsamlingen) i protest mot Vetenskapsrådets planer att avveckla stödformen Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap är nu avslutad och har skickats till Vetenskapsrådets styrelse.

Uppropet var undertecknat av 3 604 personer mellan den 19 november och den 10 december 2013. Brevet och listan över undertecknade finns även tillgänglig via Internet, http://www.namninsamling.com/vet_tidskrifter_2013 (11 dec. 2013).

Debatten om Vetenskapsrådets tidskriftsstöd

Vetenskapsrådets styrelse beslutade i september att ge sin generaldirektör i uppdrag att utreda hur stödet till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap skulle kunna avvecklas.


Historisk tidskrift fick förra året 350 000 SEK i stöd från Vetenskapsrådet och tillhör därmed de tidskrifter som berörs av dessa planer.


Planerna har väckt starka protester från företrädare för såväl de berörda facktidskrifterna som från tunga företrädare för humaniora och samhällsvetenskap och framträdande kulturdebattörer. För den som inte har hunnit följa hela debatten har vi samlat ett antal länkar nedan.

En lista på vilka tidskrifter som fick stöd från Vetenskapsrådet år 2013 finns här.

 

Dagens Nyheter 15 november 2013: Tidskrifter hotas av nedläggning

Svenska Dagbladet 15 november 2013: Tidskrifter mister viktigt stöd

Expressen 16 november 2013: Så dödar man fri forskning

Riksbankens Jubilemsfond Debatt 18 november 2013: Från tidskriftsstöd till tidskriftsdöd

Aftonbladet 18 november 2013: Forskningstidskrifter offras av rättviseskäl

Sveriges Radio Kulturnytt 19 november 2013: Nedläggning av tidskrifter kan göra humanioraforskningen irrelevant

Namninsamling 19 november 2013: Vetenskapliga tidskrifter hotas av nedläggning!

Vetenskapsrådet.se 20 november 2013: Angående Vetenskapsrådets bidrag till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap

Svenska Dagbladet 21 november 2013: Vetenskapsrådet krymper utrymmet för mångfald

Språkförsvaret.se 22 november 2013: Öppet brev till Vetenskapsrådets styrelse om successiv avveckling av tidskriftsstöd

Språkrådet.se 22 november 2013: Minskat VR-stöd kan hota svenskan som vetenskapsspråk

Västerbottens-Kuriren 22 november 2013: Besparing kräver mer analys

Sveriges Radio P1 Vetenskapsradion Forum 25 november 2013: (10 minuter in i sändningen)

news.cision.com 26 november 2013: Öppet brev till Vetenskapsrådet angående avveckling av tidskriftsstöd

Sydsvenskan 27 november 2013: Det finns goda skäl att bevara de vetenskapliga tidskrifterna

Tidningen Curie 27 november 2013: Gör konsekvensanalys innan tidskriftsstödet avskaffas

Vetenskapsrådet.se 27 november 2013: Vetenskapsrådet ska ta fram nationella riktlinjer för open access

HumNytt (Göteborg) november 2013: Dekanus har ordet

Riksbankens Jubileumsfonds blogg, Göran Blomqvist 131128: Tidskriftsstöd och publicering

Svenska Dagbladet 1 december 2013 (2 dec på svd.se): Vetenskapsrådet trotsar språklagen

Tidningen Curie 2 december 2013: Vetenskapsrådet:  Vi vill bidra till bra spridning av forskningsresultat

Linköpings universitets nyhetsarkiv 6 december 2013: ACSIS: Öppet brev med anledning av Vetenskapsrådets beslut att ta fram en avvecklingsplan för sitt stöd till ett antal humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter i Sverige

Barometern 10 december 2013: Vetenskap vi har råd med

Tidskriften Respons nr 6 2013 (ca 16 december 2013) Jonas Nordin: Humanvetenskaperna behöver tidskrifter (se fabrikör Höglund bränna pengar)

Aftonbladet 16 december 2013: Dårpippi som fördummar

Freja nr 8 2013 nr 8 2013: Tidskrifter i kris?

Riksbankens Jubilemsfond Debatt 30 januari 2014: Claes-Fredrik Helgesson, Open access-tidskrifter behöver långsiktigt stöd

 

2013-11-20

På förekommen anledning publicerar Vetenskapsrådet lista över beviljade tidskriftsbidrag 2013

ARV. Nordic Yearbook of Folklore 40,000 kr
Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning / Barnboken. Journal of Children's Literature Research 110,000
Bebyggelsehistorisk tidskrift
165,000
Culture Unbound: Journal of Current Cultural research 75,000
Current Swedish Archaeology 80,000
Ethics & Global Politics 165,000
Fornvännen: Journal of Swedish Antiquarian Research 90,000
Game Studies: The international journal of computer game research 90,000
Historisk tidskrift 350,000
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 100,000
Journal of Aesthetics and Culture
125,000
Journal of Intercultural Communication 90,000
Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift 160,000
Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 70,000
Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 50,000
Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome 100,000
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2013 20,000
RIG - Kulturhistorisk tidskrift 140,000
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 100,000
Scandia. Tidskrift för historisk forskning 240,000
Sociocultural Pragmatics - An International Journal of Spanish Linguistics 150,000
Sociologisk Forskning 80,000
Språk och stil 50,000
Statsvetenskaplig Tidsskrift 60,000
STM-online 35,000
Svensk Missionstidskrift/Swedish Missiological Themes 130,000
Svensk tidskrift för musikforskning 80,000
Tidskrift för genusvetenskap 230,000
Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) 200,000
Valuation Studies 50,000
Vulnerable Groups & Inclusion 75,000
   
Summa 3,500,000

Källa: Vetenskapsrådet

 

 

2013-10-14

 

Johanna Andersson Raeder har fått ekonomisk-historiska föreningens pris för bästa ekonomisk historiska avhandling sedan den nionde ekonomisk-historiska mötet som ägde rum den 23:e augusti 2011. Prisutdelningen skedde i samband med nationella ekonomisk-historiska mötet i Lund 4-5 oktober 2013.

Läs mer här.

Cliopriset (den historiska boklubben Clios och Svenska Dagbladets pris) gick i år till Rasmus Fleischer för doktorsavhandlingen ”Musikens politiska ekonomi".

Läs mer här.

 

 

2013-08-16

 

Jonathan Lindström får Hertig Karls pris 2013


Jonathan Lindström får Hertig Karls pris 2013 för sitt arbete med att förmedla kunskaper om Sveriges historia. Jonathan Lindström, som har varit yrkesverksam som arkeolog, har genom populärvetenskapliga böcker för både vuxna och för barn förmedlat kunskaper om vår forntid, en period som för Nordens räkning sällan bearbetas av historiker då det inte finns något skriftligt källmaterial att utgå från. Genom sina självständiga tolkningar och personliga framställningssätt introducerar också Jonathan Lindström läsarna i hur det förgångna kan analyseras och gör på så sätt den relativt svårtillgängliga vetenskapen arkeologi intressant för den som inte är specialist på området.

I sina böcker om historia som riktar sig till barn och ungdom använder Lindström ibland burlesk humor, som kan skapa lust för historisk kunskap hos en uppväxande generation. Det humoristiska och lustfyllda hindrar dock aldrig Lindströ...ms ambition att också förmedla historisk kunskap och medvetande.

Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris. Summan är 50000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och det är en oberoende jury bestående av fem sakkunniga personer som utser pristagaren. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”.

Hertig Karls pris instiftades 1994 av Nyköpings kommun. Från och med år 2003 delas priset ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum.

Priset delas ut den 24 augusti kl. 14.00 på Borggården, Nyköpingshus.2013-05-20 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.


Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.