Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Aktuellt

2019-02-26

Historisk tidskrifts temanummer 2020

SVENSK KOLONIALISM

INBJUDAN (Call for Papers)

Fram till 1990-talet var det vanligt att betrakta Norden som utanför eller obetydlig i Europas kolonialhistoria, men sedan dess har kunskapen om och intresset för ämnet ökat runt om i Skandinavien. I Sverige har flera disputerat om svensk kolonialism och ett center för koloniala och postkoloniala studier har startats vid Linnéuniversitetet. Kolonialism märks även i den offentliga debatten på ett nytt sätt, och liksom andra f.d. kolonialmakter har Sverige sett postkoloniala perspektiv attackeras och försvaras på dagstidningarnas ledarsidor.

Trots ökande intresse är ämnet svensk kolonialism långt ifrån uttömt och har stark relevans i vår samtid. Det är dags att ta tempen på detta forskningsfält! Var befinner sig den historiska forskningen om Sverige och kolonialism idag? Har de senaste decenniernas forskning om Sverige och kolonialism i olika former förändrat hur vi ser på svensk och global historia?

Historisk tidskrifts temanummer 2020 handlar om svensk kolonialism, och om Sverige och kolonialism, både historiskt och i nutida historiebruk. Vi välkomnar forskning om svensk kolonialism på olika platser och i olika former: om svenska kolonier och handelsstationer, svenskars inblandning i en bredare europeisk kolonialism i egenskap av handelsmän, legosoldater, missionärer, m.m., samt om och hur Sverige och svenskar deltagit i att upprätthålla i koloniala strukturer och kunskapsmönster och vad det fått för effekter. Hur uppfattas svensk kolonialism idag? Vad är de politiska effekterna av akademiska och populärvetenskapliga beskrivningar av kolonialism i Sverige? Har Sverige ansvar gentemot grupper som drabbats av landets deltagande i kolonial expansion och i så fall vilket?

Skribenter inbjuds att inkomma med förslag på såväl empiriska och teoretiska/metodologiskt inriktade vetenskapliga uppsatser som debattartiklar och essäer. Alla bidrag ska skrivas på svenska. Abstract med artikelförslag (max 300 ord) lämnas senast den 29 april 2019 till gästredaktörerna Gunlög Fur, gunlog.fur@lnu.se och John Hennessey, john.hennessey@valentin.uu.se

Call for papers som pdf

 

2019-01-21

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö har nu kommit, se här.

Anmälan öppnar 1 februari.

Direkt länk till pdf.

 

2018-05-25

Angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i dag den 25 maj 2018, och vi vill i det sammanhanget ta tillfället i akt att informera kort om Svenska Historiska Föreningens och Historisk tidskrifts lagring av personuppgifter.

De personuppgifter som du har lämnat i samband med att du anmälde dig som medlem i Svenska Historiska Föreningen lagras hos Föreningshuset, som sköter föreningens medlemshantering sedan 20 år. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående. Förutom Föreningshuset har Historisk tidskrifts redaktionssekreterare tillgång till uppgifterna, samt vid distribution, projektledaren vid Elanders tryckeri.

Du behöver inte göra något om du vill kvarstå som medlem och ger ditt samtycke till lagringen av dina personuppgifter. Om du inte ger ditt samtycke, eller vill kontrollera uppgifterna eller lämna föreningen, kontakta redaktionssekreteraren red@historisktidskrift.se.

För mer information om Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift, se www.historisktidskrift.se. Om du har frågor, vänligen kontakta redaktionssekreteraren, redaktören eller ordföranden för Svenska Historiska Föreningen.

 

 

2018-03-12

KALLELSE TILL SVENSKA HISTORISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2018

Onsdagen den 16 maj 2018, kl. 17

Seminarierum D900, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Dagordning
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Val av justerare
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 6 Redogörelse för föreningens ekonomi
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet
§ 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§ 10 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Årsmötets avslutande

Alla föreningens medlemmar hälsas varmt välkomna!

Efter årsmötet bjuder föreningen på förfriskningar och tillfälle till stimulerande umgänge.

 

2018-03-07

Call for papers - Historisk tidskrifts temanummer 2019: FRED

 

 

År 2019 är det hundra år sedan Versaillesfreden slöts efter världshistoriens dittills största konflikt. Seklet som följt har präglats av intensiva ansatser att bevara freden, samtidigt som det utgör en av historiens mest förödande perioder. Nyare historiska översikter om världskrigens respektive upptakt pekar på svårigheterna att skapa hållbara säkerhetssystem och i tid överblicka och bromsa konflikterna. Dagens internationella läge genererar liknande frågor om i vilken utsträckning världens demokratiska system står rustade att förhindra storkrig.

Historieämnet har generellt sett handlat mer om krig och krigets villkor än om freden. Freds- och konfliktforskning har blivit ett område dominerat av statsvetare och sociologer, som laborerar med begrepp som fredsförebyggande, fredsbevarande och hållbar fred. Filosofer har diskuterat det rättfärdiga kriget och den rättfärdiga freden. Men var står vi i dag när det kommer till historiska teorier och historisk forskning om fred? Vilken roll spelar freden i historien? Vems fred talar vi om? Vilka faktorer formar freden – nationella särdrag, politisk kultur eller geopolitiska villkor som de enskilda aktörerna har mindre inflytande över? Kan man alls tala om en skarp gräns mellan krig och fred i äldre tid? Är freden i själva verket en sen uppfinning?

Historisk tidskrifts temanummer 2019 handlar om freden i historien, i bred mening. Skribenter inbjuds att inkomma med förslag på både teoretiska och empiriska studier i form av såväl vetenskapliga uppsatser som debattartiklar och essäer. Abstract med artikelförslag (max 300 ord) lämnas senast den 29 april 2018 till gästredaktörerna Anne Hedén, anne.heden@sh.se och Lina Sturfelt, lina.sturfelt@mrs.lu.se

 

2018-03-06

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019

Call for Papers (ladda hem pdf här)

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 8–10 maj 2019.


Temat för 2019 års möte är RÄTTIGHETER, vilket tangerar en rad samhällsrelevanta såväl nationella som internationella teman. Anspråken på människans integritet och rätt till ett okränkbart liv har ständigt uttryckts i förfluten tid och nutid. Vi vill rikta fokus på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag spännande mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter.


Förslag på sessioner, papers och posterpresentationer som behandlar temat är särskilt välkomna, men naturligtvis välkomnar vi ämnen utanför det. Ett viktigt syfte med mötet är att spegla bredden i svensk historisk forskning. Sista inlämningsdatum är den 1 oktober 2018. Vi framhåller det önskvärda i att även bjuda in personer som inte hör till den egna institutionen/avdelningen. Förslagen lämnas in via Svenska historikermötets hemsida: lnu.se/historikermotet2019

Varmt välkomna till Svenska historikermötet 2019 i Växjö!

 

 

2017-10-02

Comité international des sciences historiques

Den gångna helgen (28−29 september 2017) sammanträdde generalförsamlingen för Comité international des sciences historiques i Moskva. Undertecknad deltog som representant för Svenska Historiska Föreningen, och vill härmed lämna en kort rapport över vad som beslutades på mötet.

Sammanlagt var ett tjugotal nationella organisationer och omkring tio internationella organisationer representerade. På dagordningen stod framför allt antagandet av det preliminära programmet för Världshistorikerkongressen i Poznan 2020. Av totalt 107 inkomna förslag till sessioner antogs 63, och därutöver kommer också en poster-session att hållas på kongressen. Bland de antagna sessionerna märks särskilt kongressens tre stora teman (”Major Themes”), som 2020 kommer att vara:

- Intertwined pathways: animals and human histories
- Memory – Archaeology – Identity: the construction of identity on the Antiquities
- Towards a balanced historical knowledge: East-Central Europe in a comparative perspective

Av de tre förslag som skickades in från Svenska Historiska Föreningen håll antogs endast sessionen ”Exploring Nordic Colonialism”, med Gunlög Fur, professor i historia vid Linnéuniversitetet, som ordförande och med deltagare från Sverige, Finland, Danmark och Norge. Förslaget skickades in gemensamt tillsammans med Nordic History Studies Association och Finska Historiska Föreningen.

Definitivt program för kongressen kommer att publiceras i mitten av 2018, och till dess kan vissa mindre ändringar komma att göras. Observera att det också kommer att finnas möjligheter att lämna förslag till sessioner och andra aktiviteter till de medlemsorganisationer som arrangerar egna konferenser i samband med Världshistorikerkongressen, däribland Nordic History Studies Association. För mer information hänvisas till dessa organisationer, som finns förtecknade på CISH:s hemsida (www.cish.org) under rubriken ”Members”: ”International Organizations”.

Bland de övriga ärenden som diskuterades på generalförsamlingsmötet var CISH:s hemsida, som håller på att uppdateras och förbättras; planer på att publicera ett regelbundet nyhetsbrev från organisationen; möjligheterna att hitta ytterligare finansiering för verksamheten vid sidan av medlemsavgifterna samt världshistorikerkongressernas struktur och formerna för hur programmet utarbetas. De senare två ämnena kommer, enligt en motion antagen av generalförsamlingen, att studeras mer utförligt av en arbetsgrupp bestående av fem personer, som inför nästa möte i Poznan 2020 kommer att presentera ett förslag till förändringar och förbättringar av formerna för framtida kongresser.

Fyra nya nationella kommittéer valdes också in som medlemmar i CISH: Armenien, Colombia, Paraguay och Uruguay.


Stefan Amirell

 

 

2017-05-16

Välkomna till det åttonde Svenska Historikermötet, som äger rum i Växjö den 8-10 maj 2019!

Mötet arrangeras av Linnéuniversitetet och har som tema "Rättigheter".


Observera att mötet äger rum redan 2019 för att framgent undvika problemet med att de svenska och nordiska historikermötena sammanfaller. Svenska historikermötet därefter äger rum år 2022.

 

2017-03-30

KALLELSE TILL SVENSKA HISTORISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2017

Onsdagen den 10 maj 2017, kl. 17
Rum L106, Mittuniversitetet, Campus Sundsvall (i samband med Svenska historikermötet 2017)

Dagordning
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Val av justerare
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 6 Redogörelse för föreningens ekonomi
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet
§ 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§ 10 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Årsmötets avslutande

Alla föreningens medlemmar hälsas varmt välkomna!
Efter årsmötet bjuder föreningen på förfriskningar och tillfälle till spirituellt umgänge.

Handlingar till årsmötet som pdf

Medlemsenkät för Svenska Historiska Föreningen

 

2017-02-23

INBJUDAN (Call for Papers)

Historisk tidskrifts temanummer 2018: NATIONEN

Den svenska historiska forskningen om nationen, nationalstaten och nationalismen hade ett märkbart uppsving under 1990-talet och början av 2000-talet. Inflytandet från de klassiska stora teorierna, formulerade av bland andra Anthony D. Smith, Benedict Anderson, Ernest Gellner och Eric Hobsbawm, var märkbart. Frågorna som studerades och debatterades handlade i första hand om nationsformens ålder och orsaker. Tre huvudsakliga ståndpunkter utkristalliserade sig i det svenska forskningsfältet. Vissa betraktade nationen som en effekt av etnisk formering, andra som en effekt av statsformeringsprocesser och ytterligare en grupp såg nationen som en effekt av industrikapitalismens utbredning. Detta var på många sätt tidsenliga frågeställningar och debatter. Men var står vi i dag när det kommer till historiska teorier och forskning om nationen?

Nationen som kunskapsparadigm, statsform och identitetsgrund är kanske mer aktuell än någonsin. De senaste årens internationella studier på teman som nationen och globaliseringen eller nationen i det lokala har inte minst visat hur förändrade kommunikationsmönster, den globala ekonomin och 1900-talets folkomflyttningar har tenderat att förstärka nationen snarare än försvaga den. Vad ger detta för konsekvenser för en förståelse av nationens form och skiftande mekanismer i historien?

Historisk tidskrifts temanummer 2018 handlar om nationen i historien, dess framväxt och villkor, i ett brett perspektiv. Författare inbjuds att inkomma med förslag på både teoretiska och empiriska studier på denna generella problematik, i form av såväl vetenskapliga uppsatser som debattartiklar och essäer.

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 29 april 2017 till gästredaktören Anne Berg på anne.berg@edu.uu.se

 

 

2016-11-25

Historisk tidskrift 2016:4 - fel ark i vissa häften.

En prenumerant har hört av sig eftersom arket sidorna 655-686 var dubblerat och ersatte sid 687-718.

Vårt tryckeri har meddelat att "upp till ett lägg som brukar vara på cirka 50 ex kan ha blivit fel och kan man kan tyvärr inte i efterhand se till vilka adresser de har skickats".

Kontakta oss ( red@historisktidskrift.se ) om du har ett felaktigt exemplar, så kommer tryckeriet att skicka ett nytt korrekt.

 

 

2016-10-07

Föreslå sessioner till Världshistorikerkongressen 2020!

Kära kollegor,

Även om nästa Världshistorikerkongress i Poznan (Polen) i augusti 2020 kan tyckas avlägsen, är det nu dags att lämna in förslag på teman, sessioner och rundabordssamtal. Förslagen ska skickas in via en av medlemsorganisationerna i International Committee of the Historical Sciences (ICSH/CISH), det vill säga för svensk del i första hand Svenska Historiska Föreningen. För att förslagen ska hinna behandlas av föreningens styrelse måste dessa vara undertecknad tillhanda senast söndagen den 6 november 2016. Tiden är alltså knapp, endast en månad.

Om ni är intresserade av att föreslå en panel eller session, kontakta då gärna undertecknad, som är Sveriges delegat till ICSH, så snart som möjligt för att diskutera förslaget och möjligheter till samordning. Jag svarar givetvis också på eventuella frågor efter bästa förmåga.

Utöver möjligheten att skicka in förslag via Svenska Historiska Föreningen finns också möjligheten att man går via någon av ICSH:s andra medlemsorganisationer (affiliated international organizations, internal committees; se vidare under fliken ”Members”). Förutom de organisationer som listas på hemsidan, har också, som tidigare meddelats i Historisk tidskrift (2016:1), den nybildade Nordic History Studies Association tagits upp som medlem i ICSH. Den som är intresserad av att föreslå en session via denna organisation ombedes kontakta Sveriges delegat docent Jonas Nordin.

Nedan följer informationen om format för förslagen och den vidare processen från ICSH:s sekretariat.

Med vänliga hälsningar

Stefan Amirell

-----

Only members of ICHS (national committees, affiliated international organizations, internal committees) are invited to send to the ICHS secretariat their proposals for themes in order to structure the Congress program.

The format of the sessions remains unchanged to this day, according to the resolutions of the General Assemblies:
1. Major Themes (4): Sessions occupy one full day and the number of contributors must not exceed twelve persons ;
2. Joint Sessions (around 30): They are convened by at least two organizations member of ICSH. They last three hours and gather six participants.
3. Specialized Themes (around 20): They gather from six to eight contributors and last three hours;
4. Special Sessions and Round Tables (around 20): The round table is a discussion of a substantial paper related to a major question and written by the convener of the session. The number of participants must not go beyond four (organizer not included) persons. The sessions last for three hours.

The proposals must clearly specify if they concern a major theme or other types of panels. It is important that the themes are sufficiently varied and innovative; concerning, if possible, several regions of the world brought in perspective, and that – for the major themes in particular – they include all the chronological periods. Further it is asked to pay attention to gender balance and generations when selecting participants.

The organizers must provide a short presentation (5,000 characters in Word format) of the theme of the session. It is recalled that the ICHS working languages are exclusively English, French and Spanish.

The selection committee of the ICHS will meet in Neuchâtel in the beginning of 2017 to prepare the draft of the Congress program. The selected proposals will be posted on the ICSH website: www.cish.org. As decided by the General Assembly in Amsterdam in 2010, all ICHS members will have a short time to send
their reactions. Then, taking account of these reactions, the committee responsible for the preparation of the Congress program will establish a synthesis of proposals. This synthesis will be discussed at the General Assembly in Moscow at the end of September 2017. As far as the major themes are concerned, they will be chosen ultimately by the General Assembly from the list of proposals.

We remind that the ICSH board is authorized to propose to twin some sessions in case of similar themes. The member associations of ICHS are asked to keep the organizers informed of the evolution of the procedure. The latter must also inform those whose proposals have been rejected.

After the vote of the General Assembly, organizers whose sessions have been accepted will have the responsibility of organizing their panel and recruit their contributors. Modalities will be sent by the ICHS board at the end of 2017. According to the decision taken at the last full board meeting, a second call for proposals will eventually be sent in order to ask for new themes or to complete some panels.
The following innovations will be introduced in Poznań :
- Poster sessions will be held in cooperation with the Polish organizers.
- The ceremony of the international Award for History ICSH/Jaeger- LeCoultre will take place on Wednesday evening.
- "Research Forum" meetings between universities, research centers and PhDs (stands and conferences) will be organized. It is important that the ICHS takes the initiative of an academic professional meeting that will allow young scholars to learn about career opportunities and new perspectives of research. For universities, this will be an opportunity to present their work program.

 

2015-01-12

Historisk tidskrift indexeras i Web of Science


Sedan slutet av 2014 indexeras artiklar som publiceras i Historisk tidskrift i den internationella databasen Thomson Reuters Web of Science (tidigare ISI Web of Knowledge). Databasen indexerar ledande och inflytelserika vetenskapliga tidskrifter inom olika ämnesområden. Att Historisk tidskrift nu indexeras i Web of Science kan ses som en bekräftelse på att tidskriftens kvalitet är i paritet med de främsta internationella facktidskrifterna inom historia och ekonomisk historia. Web of Science används dessutom ofta för bibliometriska analyser i olika sammanhang, och det kan därför vara fördelaktigt för artikelförfattare att publicera sig i tidskrifter som indexeras i Web of Science.


För närvarande (januari 2015) är 304 artiklar (uppsatser, essäer, debattinlägg och litteraturöversikter) publicerade i Historisk tidskrift sedan 2012 indexerade i Web of Science. Databasen innehåller även information om citeringar av dessa artiklar.


Databasen är tillgänglig i sin helhet via de flesta universitets- och högskolebiblioteks elektroniska samlingar.

 

2013-12-16

Uppropet (namninsamlingen) i protest mot Vetenskapsrådets planer att avveckla stödformen Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap är nu avslutad och har skickats till Vetenskapsrådets styrelse.

Uppropet var undertecknat av 3 604 personer mellan den 19 november och den 10 december 2013. Brevet och listan över undertecknade finns även tillgänglig via Internet, http://www.namninsamling.com/vet_tidskrifter_2013 (11 dec. 2013).

Debatten om Vetenskapsrådets tidskriftsstöd

Vetenskapsrådets styrelse beslutade i september att ge sin generaldirektör i uppdrag att utreda hur stödet till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap skulle kunna avvecklas.


Historisk tidskrift fick förra året 350 000 SEK i stöd från Vetenskapsrådet och tillhör därmed de tidskrifter som berörs av dessa planer.


Planerna har väckt starka protester från företrädare för såväl de berörda facktidskrifterna som från tunga företrädare för humaniora och samhällsvetenskap och framträdande kulturdebattörer. För den som inte har hunnit följa hela debatten har vi samlat ett antal länkar nedan.

En lista på vilka tidskrifter som fick stöd från Vetenskapsrådet år 2013 finns här.

 

Dagens Nyheter 15 november 2013: Tidskrifter hotas av nedläggning

Svenska Dagbladet 15 november 2013: Tidskrifter mister viktigt stöd

Expressen 16 november 2013: Så dödar man fri forskning

Riksbankens Jubilemsfond Debatt 18 november 2013: Från tidskriftsstöd till tidskriftsdöd

Aftonbladet 18 november 2013: Forskningstidskrifter offras av rättviseskäl

Sveriges Radio Kulturnytt 19 november 2013: Nedläggning av tidskrifter kan göra humanioraforskningen irrelevant

Namninsamling 19 november 2013: Vetenskapliga tidskrifter hotas av nedläggning!

Vetenskapsrådet.se 20 november 2013: Angående Vetenskapsrådets bidrag till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap

Svenska Dagbladet 21 november 2013: Vetenskapsrådet krymper utrymmet för mångfald

Språkförsvaret.se 22 november 2013: Öppet brev till Vetenskapsrådets styrelse om successiv avveckling av tidskriftsstöd

Språkrådet.se 22 november 2013: Minskat VR-stöd kan hota svenskan som vetenskapsspråk

Västerbottens-Kuriren 22 november 2013: Besparing kräver mer analys

Sveriges Radio P1 Vetenskapsradion Forum 25 november 2013: (10 minuter in i sändningen)

news.cision.com 26 november 2013: Öppet brev till Vetenskapsrådet angående avveckling av tidskriftsstöd

Sydsvenskan 27 november 2013: Det finns goda skäl att bevara de vetenskapliga tidskrifterna

Tidningen Curie 27 november 2013: Gör konsekvensanalys innan tidskriftsstödet avskaffas

Vetenskapsrådet.se 27 november 2013: Vetenskapsrådet ska ta fram nationella riktlinjer för open access

HumNytt (Göteborg) november 2013: Dekanus har ordet

Riksbankens Jubileumsfonds blogg, Göran Blomqvist 131128: Tidskriftsstöd och publicering

Svenska Dagbladet 1 december 2013 (2 dec på svd.se): Vetenskapsrådet trotsar språklagen

Tidningen Curie 2 december 2013: Vetenskapsrådet:  Vi vill bidra till bra spridning av forskningsresultat

Linköpings universitets nyhetsarkiv 6 december 2013: ACSIS: Öppet brev med anledning av Vetenskapsrådets beslut att ta fram en avvecklingsplan för sitt stöd till ett antal humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter i Sverige

Barometern 10 december 2013: Vetenskap vi har råd med

Tidskriften Respons nr 6 2013 (ca 16 december 2013) Jonas Nordin: Humanvetenskaperna behöver tidskrifter (se fabrikör Höglund bränna pengar)

Aftonbladet 16 december 2013: Dårpippi som fördummar

Freja nr 8 2013 nr 8 2013: Tidskrifter i kris?

Riksbankens Jubilemsfond Debatt 30 januari 2014: Claes-Fredrik Helgesson, Open access-tidskrifter behöver långsiktigt stöd

 

2013-11-20

På förekommen anledning publicerar Vetenskapsrådet lista över beviljade tidskriftsbidrag 2013

ARV. Nordic Yearbook of Folklore 40,000 kr
Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning / Barnboken. Journal of Children's Literature Research 110,000
Bebyggelsehistorisk tidskrift
165,000
Culture Unbound: Journal of Current Cultural research 75,000
Current Swedish Archaeology 80,000
Ethics & Global Politics 165,000
Fornvännen: Journal of Swedish Antiquarian Research 90,000
Game Studies: The international journal of computer game research 90,000
Historisk tidskrift 350,000
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 100,000
Journal of Aesthetics and Culture
125,000
Journal of Intercultural Communication 90,000
Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift 160,000
Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 70,000
Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 50,000
Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome 100,000
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2013 20,000
RIG - Kulturhistorisk tidskrift 140,000
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 100,000
Scandia. Tidskrift för historisk forskning 240,000
Sociocultural Pragmatics - An International Journal of Spanish Linguistics 150,000
Sociologisk Forskning 80,000
Språk och stil 50,000
Statsvetenskaplig Tidsskrift 60,000
STM-online 35,000
Svensk Missionstidskrift/Swedish Missiological Themes 130,000
Svensk tidskrift för musikforskning 80,000
Tidskrift för genusvetenskap 230,000
Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) 200,000
Valuation Studies 50,000
Vulnerable Groups & Inclusion 75,000
   
Summa 3,500,000

Källa: Vetenskapsrådet

 

 

2013-10-14

 

Johanna Andersson Raeder har fått ekonomisk-historiska föreningens pris för bästa ekonomisk historiska avhandling sedan den nionde ekonomisk-historiska mötet som ägde rum den 23:e augusti 2011. Prisutdelningen skedde i samband med nationella ekonomisk-historiska mötet i Lund 4-5 oktober 2013.

Läs mer här.

Cliopriset (den historiska boklubben Clios och Svenska Dagbladets pris) gick i år till Rasmus Fleischer för doktorsavhandlingen ”Musikens politiska ekonomi".

Läs mer här.

 

 

2013-08-16

 

Jonathan Lindström får Hertig Karls pris 2013


Jonathan Lindström får Hertig Karls pris 2013 för sitt arbete med att förmedla kunskaper om Sveriges historia. Jonathan Lindström, som har varit yrkesverksam som arkeolog, har genom populärvetenskapliga böcker för både vuxna och för barn förmedlat kunskaper om vår forntid, en period som för Nordens räkning sällan bearbetas av historiker då det inte finns något skriftligt källmaterial att utgå från. Genom sina självständiga tolkningar och personliga framställningssätt introducerar också Jonathan Lindström läsarna i hur det förgångna kan analyseras och gör på så sätt den relativt svårtillgängliga vetenskapen arkeologi intressant för den som inte är specialist på området.

I sina böcker om historia som riktar sig till barn och ungdom använder Lindström ibland burlesk humor, som kan skapa lust för historisk kunskap hos en uppväxande generation. Det humoristiska och lustfyllda hindrar dock aldrig Lindströ...ms ambition att också förmedla historisk kunskap och medvetande.

Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris. Summan är 50000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och det är en oberoende jury bestående av fem sakkunniga personer som utser pristagaren. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”.

Hertig Karls pris instiftades 1994 av Nyköpings kommun. Från och med år 2003 delas priset ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum.

Priset delas ut den 24 augusti kl. 14.00 på Borggården, Nyköpingshus.2013-05-20 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.


Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.