Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Aktuellt

2015-03-04

 

INBJUDAN (Call for Papers) - Historisk tidskrifts temanummer 2016: HISTORIKER I FÖRSONING

Olika former av ursäkter, granskningar och uppgörelser med det förflutna har under de senaste åren blivit en global trend. Sådana retrospektiva praktiker kallas med ett samlat begrepp för regret politics eller reparation politics. Staters, myndigheters och institutioners förehavanden gentemot bland annat underprivilegierade grupper har underkastats rannsakning som åtföljts av försoningsinitiativ med sikte på att normalisera förhållandena mellan offer och förövare. Den svenska regeringens vitbok om övergrepp mot den romska minoriteten i Sverige är ett aktuellt exempel på ett sådant försoningsarbete.

Försoningskommissionerna som granskat myndigheternas agerande mot urfolk i Australien och Kanada är andra exempel. Hit hör också försoningsförsök mellan stater som exempelvis utmynnat i revisionsarbeten av historieläromedel i Frankrike, Tyskland, Polen, Japan och Kina.

Professionella historiker har inte sällan haft betydande roller i dessa försonings- och uppgörelsearbeten, även i andra syften än vetenskapliga. Deras expertis har använts för att kasta ljus över övergrepp och oegentligheter av olika slag i förfluten tid. Frågan är vilka förpliktelser historiker har i dessa samhällsrelevanta frågor. Har historiker i denna roll tvingats göra avkall på vetenskaplig forskningspraxis? Innebär medverkan i försoningsarbeten en oproblematisk förening av olikartade ställningstaganden, syften och arbetsformer?

Historisk tidskrifts temanummer 2016 kommer att handla om historikers roller i historiska uppgörelser och försoningsarbeten i bred mening. Skribenter inbjuds att inkomma med förslag till vetenskapliga uppsatser, debattartiklar och essäer på detta tema.

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 30 april 2015 till gästredaktören David Sjögren (david.sjogren@hist.uu.se).

Hämta hem CFP som pdf här!

 

 

2015-02-12

Världshistorikerkongressen i Jinan, 23-29 augusti 2015

Den 22:a världshistorikerkongressen äger, som tidigare annonserats, rum i Jinan, Kina, den 23-29 augusti 2015. Program och övrig information finns på kongressens hemsida på internet, http://www.ichschina2015.org/cms/.

Observera att registrering till nedsatt avgift kan göras fram till den 1 mars.

Stefan Amirell
Svensk representant i Comité International des Sciences Historiques (CISH)

 

2015-01-12

Historisk tidskrift indexeras i Web of Science


Sedan slutet av 2014 indexeras artiklar som publiceras i Historisk tidskrift i den internationella databasen Thomson Reuters Web of Science (tidigare ISI Web of Knowledge). Databasen indexerar ledande och inflytelserika vetenskapliga tidskrifter inom olika ämnesområden. Att Historisk tidskrift nu indexeras i Web of Science kan ses som en bekräftelse på att tidskriftens kvalitet är i paritet med de främsta internationella facktidskrifterna inom historia och ekonomisk historia. Web of Science används dessutom ofta för bibliometriska analyser i olika sammanhang, och det kan därför vara fördelaktigt för artikelförfattare att publicera sig i tidskrifter som indexeras i Web of Science.


För närvarande (januari 2015) är 304 artiklar (uppsatser, essäer, debattinlägg och litteraturöversikter) publicerade i Historisk tidskrift sedan 2012 indexerade i Web of Science. Databasen innehåller även information om citeringar av dessa artiklar.


Databasen är tillgänglig i sin helhet via de flesta universitets- och högskolebiblioteks elektroniska samlingar.

 

2015-01-08

Pressmeddelande

Bo Eriksson blir ny redaktör för Historisk tidskrift, Sveriges största facktidskrift för historia.

Bo Eriksson som är fil. dr i historia har publicerat ett flertal böcker, bland annat om svensk adel under äldre tid. Han har också intresserat sig för den roll som föreställningar kring monster och andra fantasivarelser spelat i historien. År 2009 tilldelades han Hertig Karls pris, för sina insatser att föra ut historiska forskningsresultat till en bred allmänhet. Bo Eriksson undervisar också i historia vid Stockholms universitet.

Historisk tidskrift ges ut av Svenska Historiska Föreningen, som sedan 1880 verkar för att utveckla såväl historisk forskning som intresset för historia.

Historisk tidskrift tar gärna emot förslag på artiklar om historisk forskning. De artiklar som redaktionen bedömer som intressanta för tidskriften går vidare till vetenskaplig granskning. Riktlinjer för artiklarnas utformning finns på www.historisktidskrift.se.

 

2014-12-22

Världshistorikerkongressen i Jinan 2015

Världshistorikerkongressen (se programmet och anmälan) organiseras vart femte år av Comité International des Sciences Historiques/The International Committee of Historical Sciences (CISH).

Svenska Historiska Föreningen företräder det svenska historikersamfundet i CISH. På nästa års konferens har föreningens representant Gunlög Fur, ordnat en session kring posters som vi hoppas ska kunna utgöra en mötesplats mellan olika grupper av historiker.

 

2014-05-30

Svenska Historiska Föreningen söker ny redaktör för Historisk tidskrift


Historisk tidskrift är Sveriges ledande facktidskrift för historia och ekonomisk historia och den största svenskspråkiga facktidskriften inom humaniora och samhällsvetenskap.


Som redaktör för Historisk tidskrift ansvarar Du för tidskriften och dess innehåll. Du väljer vilka artiklar som bör gå till lektörsgranskning; Du väljer lämpliga lektörer till dessa och Du fattar det slutgiltiga beslutet om publicering, med hjälp av lektörernas utlåtanden. I arbetsuppgifterna ingår att redigera uppsatser, debattartiklar, recensioner och meddelanden så att tidskriften upprätthåller hög språklig standard och vetenskaplig relevans. Det ingår också i uppdraget att se till att tidskriften följer de regler och krav som ställs på professionella facktidskrifter samt att ansvara för att tidskriften, i förekommande fall, håller den budget som föreningen upprättar.


Som redaktör har Du stora möjligheter att påverka tidskriftens innehåll och utveckling. Du bestämmer – tillsammans med redaktionsrådet – tidskriftens redaktionella linje, kommande temanummer, debattämnen, eventuellt nya avdelningar och övrig verksamhet. Samtidigt är det viktigt att Du är införstådd med att tidskriftens utformning och utveckling, på ett övergripande plan, måste ske i samarbete med föreningens styrelse. Sedan en tid tillbaka står Historisk tidskrift inför flera utmaningar, bland annat till följd av en allmän utveckling mot digitalisering av vetenskapliga publikationer och ändrade ekonomiska förutsättningar. Som redaktör kommer Du att spela en viktig roll i det förnyelsearbete som föreningen har påbörjat för att möta dessa utmaningar.


Till din hjälp har Du vår mycket erfarne och kompetente redaktionssekreterare som arbetar 75 procent av heltid, ett redaktions- och ett recensionsråd bestående av kolleger från olika lärosäten samt ett internationellt redaktionsråd.
Vi söker dig som har en doktorsexamen i historia eller ekonomisk historia och har god insyn i den forskning som bedrivs idag vid universitet och andra forskningsinstitutioner. Noggrannhet, organisationsförmåga, pålitlighet, samarbetsförmåga samt mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska är förutsättningar för arbetet.


Föreningens och redaktionens säte är i Stockholm och det innebär att Du ibland måste vara i Stockholm, även om mycket av arbetet kan ske på distans. Arbetet omfattar 20 procent av heltid och individuell lönesättning tillämpas. Ange gärna löneanspråk i ansökan.


För ytterligare upplysningar om redaktörskapet, kontakta vår nuvarande redaktör, Stefan Amirell (editor@historisktidskrift.se eller telefon 046-222 79 67). För upplysningar om arbetsvillkoren kontakta föreningens ordförande Elisabeth Elgán (elisabeth.elgan@historia.su.se) eller skattmästare Annika Åkerblom (070-767 30 95).


Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2014. Ansökan formuleras lämpligen som ett brev där Du presenterar dig själv och hur Du vill utveckla Historisk tidskrift. Bilagor och uppgifter om referenspersoner kan bifogas om så önskas. Sänd ansökan, märkt med ”Ansökan redaktör HT” i ämnesfältet, till red@historisktidskrift.se.

Platsansökan som pdf.

 

2014-05-27

Första världskriget – katastrof eller katalysator?

Bok & Bibliotek i Göteborg torsdag 25 sep 2014 kl. 13:00-13:45

Var första världskriget enbart tragiskt och meningslöst? Medan kriget pågick var det många som ville se det som en katalysator, ett stålbad som skulle bidra till att skapa en mer demokratisk, jämlik och rättvis värld. I backspegeln vet vi också att kriget ledde till flera stora sociala och politiska förändringar som vi gärna förknippar med det moderna samhället. Var kriget till och med nödvändigt för det moderna samhällets framväxt och vilka syften tjänar minnet av det idag, hundra år senare?

Medverkande: Nils Fabiansson, fil mag i historia och arkeologi, Sofi Qvarnström, fil dr i litteraturvetenskap, Lina Sturfelt, fil dr i historia, och Gunnar Åselius, professor i historia, särskilt militärhistoria. Samtalet leds av Anna Wieslander, stf direktör för Utrikespolitiska institutet, och Stefan Amirell, docent i historia och redaktör för Historisk tidskrift.

Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond, Historisk tidskrift och Utrikespolitiska institutet

 

2014-05-08

Svenska historikermötet i Stockholm 8-10 maj 2014

Svenska Historiska Föreningens ordförande Elisabeth Elgán talar vid invigningen i Aula Magna, Stockholms universitet.

 

Bild från den avslutande sessionen på Svenska historikermötet 2014 i Stockholm: "Publicering för historiker - utmaningar och möjligheter", arrangerad av Historisk tidskrift. Från vänster: Stefan Amirell (redaktör för Historisk tidskrift), Erik Osvalds, Jonas Nordin, Mary Hilson och Kim Salomon.

 

2014-03-10

INBJUDAN - CALL FOR PAPPERS Historisk tidskrifts temanummer 2015

Pengar och monetära system är bland de mest fundamentala delarna av en ekonomi och av ett organiserat samhälle. Trots att vi har en intuitiv förståelse av vad pengar är så finns det inga klara eller allmängiltiga definitioner av vad pengar är, vilken roll de spelar eller hur de sätts i cirkulation. Under historiens gång har pengar antagit många olika former och introducerats i ekonomin på alla möjliga olika sätt. Dessutom har pengar både lokala och globala funktioner och kan anta olika roller beroende på vilken transaktion de används till. Man talar nu alltmer om olika slags pengar som komplementära, om pengar som kredit eller som symboler. Klart är att pengar till stor del är kontextuella och att vi därför inte kan förstå pengar eller monetära system baserat på ett antal förutbestämda ekonomiska axiom.

Historisk tidskrifts temanummer 2015 kommer att handla om monetär historia under rubriken pengar. Skribenter inbjuds att inkomma med förslag till vetenskapliga uppsatser och essäer som handlar om monetär historia eller monetär doktrinhistoria. Begreppet pengar ska uppfattas i bred bemärkelse – det är allt som används för att göra transaktioner av varor och tjänster över tid och rum. Pengar kan alltså vara allt från karvstockar till bitcoins.

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord tillställes senast den 30 april 2014 gästredaktören Anders Ögren (anders.ogren@ekh.lu.se).

 

 

2014-03-03

 

European Journal of Life Writing

Call for papers

Auto/Biographies of Politicians in Modern European History

Special Issue, planned by Tiina Kinnunen, Kirsti Niskanen, Anneke Ribberink, Angelika Schaser in 2014/15

To be published in the European Journal of Life Writing (EJLW)

Politicians all over Europe used and use to write about their lives. Classical autobiographies written by politicians themselves (and their co-authors or ghost-writers) are published widely. Often the autobiographers intend to contribute to political and historical analyses. Life writing has changed and diversified rapidly during the 20th century, taking place not only in hard copy, but in many different media, like radio, film, television, blogs, and other new social media. So it seems a good moment to look how the genre of autobiography of politicians has changed during the 20th century.

Related to this field of autobiographical writing, we are looking for articles which raise the question and discuss how politicians and leaders of social movements position themselves in public and create their professional and political identity.

In this regard, the following questions can be addressed: What kind of social and cultural repertoires were presented to be necessary for making a political career during the 20th century? Which interactions were set in motion between autobiographical narratives and their readers? How is gender created, represented or ignored in these texts? Which similarities and differences can be found in the autobiographical narratives between different political systems, European states, male and female politicians, politicians of different social class, religion, and age? What tensions become apparent between political traditionalism, collectivism, and individuality?

However, not do only politicians publish about their lives, but also academics and non-academics, like journalists, publish widely on the lives of politicians. Related to the academic field, we welcome articles that discuss how historians and political scientists use the autobiographies of politicians. Do scholarly biographers use them as “authentic sources”, or as “scientific texts”, written by experts, or do they seek for identity constructions in and political intentions behind these autobiographical texts? What is the function of biographical articles and books on politicians in modern historiography?

We welcome articles that discuss the cultural patterns and practices used by autobiographers, on the one hand, and by biographers, on the other hand, as well as narrative structures and strategies that have been adopted in both genres. How were politicians represented by historians and other biographers, included journalists? What does a seemingly gender neutral way to write history mean in a field as politics, which is marked by a pronounced gendered character? Does this way of describing politics make it more difficult for women (and other minorities in the political field) to walk their way to top positions?

Please submit a 250-word abstract in English and a short biographical note by May 15, 2014 to Dr. Monica Soeting, journal manager, email: m.soeting@let.vu.nl

Please include your name, institutional affiliation, and email address. If selected, you will be asked by June 15 to write an article of no more than 7,000 words , which will go through a peer-review process in order to be published. We cannot guarantee the publication of all articles from the selected abstracts. The dead line of the articles is December 15, 2014.

 

Prof. Dr. Kirsti Niskanen

Department of History

Stockholm university

SE-106 91 Stockholm

Sweden

E-mail: kirsti.niskanen@historia.su.se


 

2014-02-27

Historikermötet till Sundsvall 2017

Svenska historiska föreningen har utsett ämnet historia vid Mittuniversitetet till nästa värd för Svenska Historikermötet. Det betyder att över 500 lärare och forskare kommer att samlas i Sundsvall i maj 2017 för att uppmärksamma aktuell historieforskning.

- Det är mycket roligt att vi får nöjet att arrangera ett så stort evenemang som Historikermötet. Det innebär ett utmärkt tillfälle att visa upp Sundsvall, regionen och ämnet historia vid Mittuniversitetet, säger Per Sörlin, professor och ämnesföreträdare.

Historikermötet är den största nationella konferensen för historiker i Sverige och samlar deltagare från hela landet. Under tredagarsmötet visas och diskuteras aktuell forskning inom ämnet. Det innebär ett tillfälle att skapa nätverk och att visa upp historieforskning för en bredare allmänhet. Arrangemanget besöks också av flera framstående internationella historieforskare.

År 2017 är det 100 år sedan ryska revolutionen och temat för Historikermötet kommer att kretsa kring revolutioner och stora samhällsförändringar.

- Det är ett tema som tillåter många olika sessioner och vår förhoppning är att vi ska bjuda på ett Historikermöte utöver det vanliga. Vi vill också att inslag om humanioras ställning i dagens samhälle ska få plats under mötet, säger Stefan Dalin, historiker vid Avdelningen för humaniora och initiativtagare till mötet i Sundsvall.

Nu startar arbetet med att forma arrangemanget och fylla det med ett spännande innehåll. Arrangörerna hoppas på att samarbeta med regionala aktörer i Västernorrland.

- En ambition med mötet är att visa upp den historieforskning som bedrivs i vår egen region. Vår forskning ska spela roll i den svenska historieskrivningen och för synen på hur Sverige har formats, säger Per Sörlin.

Svenska Historikermötet arrangeras vart tredje år och i år är Stockholms universitet och Stockholm värd för mötet.

Kontakt:
Per Sörlin, professor och ämnesföreträdare, 070-607 60 91, e-post: per.sorlin@miun.se
Stefan Dalin, historiker, avdelningen för humaniora, 073-270 95 39, e-post: stefan.dalin@miun.se

 

2014-01-14

Vetenskapsrådet har beviljat Historisk tidskrift 365 000 kr i tidskriftsstöd för utgivningsår 2014.

Vetenskapsrådet har även (140114) signalerat att avvecklingen av tidskriftsstödet kommer att föregås av en längre omställningsperiod.

 

 

2013-12-16

Uppropet (namninsamlingen) i protest mot Vetenskapsrådets planer att avveckla stödformen Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap är nu avslutad och har skickats till Vetenskapsrådets styrelse.

Uppropet var undertecknat av 3 604 personer mellan den 19 november och den 10 december 2013. Brevet och listan över undertecknade finns även tillgänglig via Internet, http://www.namninsamling.com/vet_tidskrifter_2013 (11 dec. 2013).

Debatten om Vetenskapsrådets tidskriftsstöd

Vetenskapsrådets styrelse beslutade i september att ge sin generaldirektör i uppdrag att utreda hur stödet till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap skulle kunna avvecklas.


Historisk tidskrift fick förra året 350 000 SEK i stöd från Vetenskapsrådet och tillhör därmed de tidskrifter som berörs av dessa planer.


Planerna har väckt starka protester från företrädare för såväl de berörda facktidskrifterna som från tunga företrädare för humaniora och samhällsvetenskap och framträdande kulturdebattörer. För den som inte har hunnit följa hela debatten har vi samlat ett antal länkar nedan.

En lista på vilka tidskrifter som fick stöd från Vetenskapsrådet år 2013 finns här.

 

Dagens Nyheter 15 november 2013: Tidskrifter hotas av nedläggning

Svenska Dagbladet 15 november 2013: Tidskrifter mister viktigt stöd

Expressen 16 november 2013: Så dödar man fri forskning

Riksbankens Jubilemsfond Debatt 18 november 2013: Från tidskriftsstöd till tidskriftsdöd

Aftonbladet 18 november 2013: Forskningstidskrifter offras av rättviseskäl

Sveriges Radio Kulturnytt 19 november 2013: Nedläggning av tidskrifter kan göra humanioraforskningen irrelevant

Namninsamling 19 november 2013: Vetenskapliga tidskrifter hotas av nedläggning!

Vetenskapsrådet.se 20 november 2013: Angående Vetenskapsrådets bidrag till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap

Svenska Dagbladet 21 november 2013: Vetenskapsrådet krymper utrymmet för mångfald

Språkförsvaret.se 22 november 2013: Öppet brev till Vetenskapsrådets styrelse om successiv avveckling av tidskriftsstöd

Språkrådet.se 22 november 2013: Minskat VR-stöd kan hota svenskan som vetenskapsspråk

Västerbottens-Kuriren 22 november 2013: Besparing kräver mer analys

Sveriges Radio P1 Vetenskapsradion Forum 25 november 2013: (10 minuter in i sändningen)

news.cision.com 26 november 2013: Öppet brev till Vetenskapsrådet angående avveckling av tidskriftsstöd

Sydsvenskan 27 november 2013: Det finns goda skäl att bevara de vetenskapliga tidskrifterna

Tidningen Curie 27 november 2013: Gör konsekvensanalys innan tidskriftsstödet avskaffas

Vetenskapsrådet.se 27 november 2013: Vetenskapsrådet ska ta fram nationella riktlinjer för open access

HumNytt (Göteborg) november 2013: Dekanus har ordet

Riksbankens Jubileumsfonds blogg, Göran Blomqvist 131128: Tidskriftsstöd och publicering

Svenska Dagbladet 1 december 2013 (2 dec på svd.se): Vetenskapsrådet trotsar språklagen

Tidningen Curie 2 december 2013: Vetenskapsrådet:  Vi vill bidra till bra spridning av forskningsresultat

Linköpings universitets nyhetsarkiv 6 december 2013: ACSIS: Öppet brev med anledning av Vetenskapsrådets beslut att ta fram en avvecklingsplan för sitt stöd till ett antal humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter i Sverige

Barometern 10 december 2013: Vetenskap vi har råd med

Tidskriften Respons nr 6 2013 (ca 16 december 2013) Jonas Nordin: Humanvetenskaperna behöver tidskrifter (se fabrikör Höglund bränna pengar)

Aftonbladet 16 december 2013: Dårpippi som fördummar

Freja nr 8 2013 nr 8 2013: Tidskrifter i kris?

Riksbankens Jubilemsfond Debatt 30 januari 2014: Claes-Fredrik Helgesson, Open access-tidskrifter behöver långsiktigt stöd

 

2013-11-20

På förekommen anledning publicerar Vetenskapsrådet lista över beviljade tidskriftsbidrag 2013

ARV. Nordic Yearbook of Folklore 40,000 kr
Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning / Barnboken. Journal of Children's Literature Research 110,000
Bebyggelsehistorisk tidskrift
165,000
Culture Unbound: Journal of Current Cultural research 75,000
Current Swedish Archaeology 80,000
Ethics & Global Politics 165,000
Fornvännen: Journal of Swedish Antiquarian Research 90,000
Game Studies: The international journal of computer game research 90,000
Historisk tidskrift 350,000
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 100,000
Journal of Aesthetics and Culture
125,000
Journal of Intercultural Communication 90,000
Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift 160,000
Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 70,000
Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 50,000
Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome 100,000
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2013 20,000
RIG - Kulturhistorisk tidskrift 140,000
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 100,000
Scandia. Tidskrift för historisk forskning 240,000
Sociocultural Pragmatics - An International Journal of Spanish Linguistics 150,000
Sociologisk Forskning 80,000
Språk och stil 50,000
Statsvetenskaplig Tidsskrift 60,000
STM-online 35,000
Svensk Missionstidskrift/Swedish Missiological Themes 130,000
Svensk tidskrift för musikforskning 80,000
Tidskrift för genusvetenskap 230,000
Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) 200,000
Valuation Studies 50,000
Vulnerable Groups & Inclusion 75,000
   
Summa 3,500,000

Källa: Vetenskapsrådet

 

 

2013-11-14

Call for Papers Scandinavian Journal of History

Deadline: 15 January 2014

Special Issue: ‘Norden’ in the League of Nations, 1919–1939

While the activities of the Nordic states in international organizations after the Second World War has long been an object of historical interest, it is only in the last decade that historians have taken a scholarly interest in Nordic attitudes towards and activities in the institutions of the League of Nations. Considering that Nordic actors are generally assumed to have played an important, sometimes even exceptional, role in the League and given that Nordic involvement in inter-war international cooperation is often portrayed as a crucial element in the development of 20th-century Nordic internationalism, such delayed and modest scholarly interest is puzzling.

This special issue wishes to explore and assess existing images of ‘Norden’ in the League of Nations by investigating Nordic attitudes towards and activities in the various organisations working in the framework of the League. We would like to invite contributions that offer insights into one or more of the following themes: the political practices of Nordic actors in the League of Nations (Nordic state and non-state actors’ activities, their political motivations and dilemmas, etc.); the changing forms of political decision making and participation in relation to the League of Nations (diplomacy and politics in the new multilateral arena of the League, new foreign policy practices, new forms of political participation); and finally, the self-presentation and the outside perceptions of Nordic actors in the League (self- and outer conceptions about ‘Norden’ as a unitary player in the League, external perceptions of Nordic diplomatic practices, etc.). We especially encourage contributions that are applying comparative or transnational approaches.

For further information, please see call for paper here.

 

 

2013-10-14

 

Johanna Andersson Raeder har fått ekonomisk-historiska föreningens pris för bästa ekonomisk historiska avhandling sedan den nionde ekonomisk-historiska mötet som ägde rum den 23:e augusti 2011. Prisutdelningen skedde i samband med nationella ekonomisk-historiska mötet i Lund 4-5 oktober 2013.

Läs mer här.

Cliopriset (den historiska boklubben Clios och Svenska Dagbladets pris) gick i år till Rasmus Fleischer för doktorsavhandlingen ”Musikens politiska ekonomi".

Läs mer här.

 

 

2013-09-30

Det 28. Nordiska Historikermötet

Det 28. Nordiska Historikermötet med huvudtemat "Övergångar – gränser och möten i nordiska rum" äger rum i Joensuu i Norra Karelen vid Östra Finlands universitet den 14–17 augusti 2014. Mötet arrangeras av institutionen för geografi och historia, Östra Finlands Universitet tillsammans med den Skandinaviska avdelningen inom Historiska Föreningen i Finland. Programmet kommer att bjuda på tre key-noteföreläsningar och tillsammans 72 sessioner och rundabordssamtal.

Anmälan till historikermötet 2014 är nu öppen och information om avgifterna, program, resor och inkvartering har uppdaterats till mötets webbsidor: http://www.uef.fi/fi/nordiskahistorikermotet/etusivu

 

2013-08-16

 

Jonathan Lindström får Hertig Karls pris 2013


Jonathan Lindström får Hertig Karls pris 2013 för sitt arbete med att förmedla kunskaper om Sveriges historia. Jonathan Lindström, som har varit yrkesverksam som arkeolog, har genom populärvetenskapliga böcker för både vuxna och för barn förmedlat kunskaper om vår forntid, en period som för Nordens räkning sällan bearbetas av historiker då det inte finns något skriftligt källmaterial att utgå från. Genom sina självständiga tolkningar och personliga framställningssätt introducerar också Jonathan Lindström läsarna i hur det förgångna kan analyseras och gör på så sätt den relativt svårtillgängliga vetenskapen arkeologi intressant för den som inte är specialist på området.

I sina böcker om historia som riktar sig till barn och ungdom använder Lindström ibland burlesk humor, som kan skapa lust för historisk kunskap hos en uppväxande generation. Det humoristiska och lustfyllda hindrar dock aldrig Lindströ...ms ambition att också förmedla historisk kunskap och medvetande.

Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris. Summan är 50000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och det är en oberoende jury bestående av fem sakkunniga personer som utser pristagaren. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”.

Hertig Karls pris instiftades 1994 av Nyköpings kommun. Från och med år 2003 delas priset ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum.

Priset delas ut den 24 augusti kl. 14.00 på Borggården, Nyköpingshus. 

2013-06-12

Militärhistorisk forskning i Sverige - var befinner den sig idag och vart är den på väg?

Armémuseum, Stockholm, 13 november 2013

Med anledning av Svenska militärhistoriska kommissionens 75-årsjubileum anordnas en konferens om militärhistorisk forskning i Sverige. Konferensen vänder sig bl.a. till forskare, doktorander och studenter och arrangemenget genomförs i samarbete med Armémuseum, Försvarshögskolan och Riksarkivet.

Program

Inledning med välkomnande av Jan Dahlström (ordf. Svenska militärhistoriska kommissionen) och Eva-Sofi Ernstell (museichef Armémuseum)

Var står brittisk militärhistorisk forskning idag och vart är den på väg (inbjuden föreläsare från Militärhistoriska kommissionen i GBR)

En sammanfattande historiografisk genomgång av svenska militärhistorisk forskning och kommissionens roll, prof. Lars Ericson Wolke

Två presentationer av aktuella trender i den militärhistoriska forskningen; Dr. Ingrid Schuberth (Ty) om slagfältsarkeologi, prof Johan Rönnby om marinarkeologi.

Tre presentationer av aktuella trender i den militärhistoriska forskningen; Prof. Martin Hårdstedt om nya frågor till "gamla" ämnen. Prof. Maria Sjöberg om identitet och genus i militärhistorisk forskning. FD Anna-Maria Forssberg och doktorand Pontus Rudberg om ”Att skriva historia tillsammans med allmänheten. Projektet ”Lumpenminnen” ur ett historiebruksperspektiv.

"Round-table" diskussion om militärhistorians roll i akademin respektive på den populärhistoriska marknaden; i panelen prof. Gunnar Åselius, styresman Per-Anders Lundström och FD Bo Eriksson. Moderator FD f.d. Riksarkivarie Erik Norberg.

Sammanfattande diskussion. Prof. Lars Ericson Wolke, prof. Maria Sjöberg och Dr. Ingrid Schuberth. Moderator Jan Dahlström

Läs mer här.

 

2013-06-11

Förhandsinformation Historisk tidskrift 2013:3 - tema METOD

Redaktionen för Historisk tidskrift har erfarit att det inför höstterminen 2013 finns ett stort intresse för Historisk tidskrift 2013:3 tema METOD, som kommer ut i mitten av september. Vi vänder oss därför här i synnerhet till kursansvariga för metodkurser med nedanstående förhandsinformation om temanumrets innehåll (med reservation för ändringar i titlarna).

En viss överupplaga av tidskriften trycks alltid, men för att med säkerhet kunna leverera (rabatterade) klassuppsättningar måste redaktionen få in beställningarna senast 10 augusti. Ordinarie pris per lösnummer är 100 kr plus porto (tidskriften är momsbefriad). För förhandsbeställning, vänligen kontakta redaktionen <red@historisktidskrift.se>.

För ytterligare information om numrets innehåll, kontakta gästredaktörerna Martin Gustavsson & Yvonne Svanström (e-post: Yvonne.Svanstrom@ekohist.su.se, martin.gustavsson@ekohist.su.se).

------------

Historisk tidskrift 2013:3 - tema METOD

 

Martin Gustavsson & Yvonne Svanström,
Inledning tema metod

Uppsatser:

Elisabeth Gräslund Berg et al,
Praktiker som gör skillnad: om den verbinriktade metoden

Jonas Ahlskog,
Psykoanalysen som metod inom historieforskningen: Joan W. Scott och tanken om en psykoanalytisk läsningspraktik

Henric Bagerius, Ulrika Lagerlöf Nilsson & Pia Lundqvist,
Skönlitteraturen i historievetenskapen – några metodologiska reflektioner

Olof Karsvall,
Retrogressiv metod: En översikt med exempel från historisk geografi och agrarhistoria

Idé & debatt:

Kim Salomon,
Fiktionens utmaningar

Mary Hilson & Silke Neunsinger,
Samarbete över gränser: Reflexioner och erfarenheter från ett kollektivt forskningsprojekt om konsumentkooperationens globala historia

Thomas Nygren,
Digitala material och verktyg: Möjligheter och problem utifrån exemplet spatial history

Stefan Eklöf Amirell,
Språk och kvalitet i historisk forskning

 

 

2013-05-20 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.


Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.

 

2013-05-08

Genushistoriens och genushistorikernas tillstånd – seminarium och nätverksmöte 10 juni 2013

År 2015 kommer SKOGH att fira sitt 20 årsjubileum! SKOGHs styrelse vill initiera en diskussion om var kvinno- och genushistoria befinner sig i dag, och hur 20-årsjubileet bäst ska uppmärksammas.

Se pdf!

 

2013-05-03

De svenska historiedagarna i Malmö 4-6 oktober 2013

Porten mot kontinenten - Programmet har publicerats på historiedagarnas hemsida.

 

 

2013-03-06

Tionde Ekonomisk-historiska mötet

Härmed inbjuds forskare från när och fjärran till Lund 4-5 oktober 2013 för att delta i det Tionde ekonomisk-historiska mötet. Ekonomisk-historiska mötet är en vetenskaplig konferens som arrangeras av någon av ämnets institutioner i Sverige vart annat år. Sedan mötet senast hölls i Lund 2003, har det varit i Umeå 2005, Stockholm 2007, Uppsala 2009 och Göteborg 2011.

Ekonomisk historia är ett ämne som är brännande aktuellt. Dagens avgörande problem, som euro- och finanskrisen, den globala omstruktureringen, koldioxidutsläpp och ekonomisk tillväxt, befolkningens åldrande, fattigdom och institutionell förändring i utvecklingsländerna, bör förstås i ett längre perspektiv. De har en central plats i pågående ekonomisk-historisk forskning. Konferensen organiseras med flera parallella sessioner för att ge utrymme för bredden och den dynamiska utvecklingen inom ämnet: All god ekonomisk-historisk forskning bidrar till förståelsen av de långsiktiga och strukturella förändringar som världen idag är mitt uppe i.

De senaste årens snabba internationalisering av vetenskapen och dess spridning gör det angeläget att svensk forskning integreras internationellt och att svenska forskningsrön blir internationellt kända. Avsikten är att det Tionde ekonomisk-historiska mötet i Lund ytterligare ska utveckla och förstärka den internationalisering som inleddes med 2009 års möte i Uppsala.

Vi vill bjuda in svenska och internationella forskare att presentera sitt pågående arbete. Ordning för anmälan av sessioner och papper finns här.

Vi vill också inbjuda doktorander att delta: med posters men också med presentationer av papper på sessionerna. Genom att både svenska och internationella doktorander deltar vill vi att konferensen ska bidra till nya kontakter för den nya generationen forskare och utveckla nätverk som idag är så avgörande för framsteg inom forskningen.

Välkomna till Lund!

Mats Olsson
Prefekt vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

Jonas Ljungberg
Ordförande i Svenska Ekonomisk-historiska föreningen

Se vidare: sehf.org

 

2013-03-01

 

PÅ SVENSKA HISTORIKERMÖTET möts historiker från hela landet och från olika historiska discipliner för att presentera och diskutera ny forskning. Det sjätte svenska historikermötet kommer att äga rum i Stockholm den 8-10 maj 2014.

Anmälan av förslag på konferensbidragill mötet är nu öppen. Det är möjligt att lämna förslag via konferensens hemsida till och med 1 september 2013.

Historikermötets huvudtema är TID. Med temat önskar vi rikta ljuset mot historievetenskapens empiriska och analytiska kärna. Tidsdimensionen förenar alla historiker oavsett tematisk och epokmässig inriktning. Trots detta är specifika teoretiska, analytiska och empiriska resonemang om tid förvånansvärt nedtonade såväl i historikers beskrivningar av den egna disciplinen som i forskningen. Som arrangörer har vi ambitionen att anordna en del särskilda mötesaktiviteter som knyter an till huvudtemat och vi välkomnar givetvis förslag på sessioner och papers som belyser temat. Även ämnen och forskningsfält vid sidan av huvudtemat kommer att beredas stort utrymme. Historikermötet ska spegla bredden och mångfalden i svensk historievetenskaplig forskning.

När du föreslår en session ber vi dig tänka på att mötet är nationellt och att det därför kan vara lämpligt att söka utanför den egna institutionen för att finna deltagare. Föreslår du flera sessioner kan det hända att vi kontaktar dig och ber dig att prioritera. Varje session är 80 minuter lång och organiseras på valfritt sätt - som en presentation, ett rundabordssamtal, ett nätverksmöte, en paneldebatt etc. Om du föreslår ett enskilt paper kommer vi att samla tre eller kanske fyra olika sådana presentationer i en session om 80 minuter. Posterpresentationer accepteras i mån av plats, får vi för många förslag tar vi oss rätten att välja ut deltagare. Finns utrymme kvar kommer det att vara möjligt att anmäla posterförslag även efter den ordinarie ansökningstidens utgång.

Möjligheten att anmäla förslag på konferensbidrag kommer att stänga den 1 september 2013, besked om huruvida förslaget antagits eller inte lämnas till förslagsställare under oktober 2013.

Läs mer och skicka in din anmälan här: www.historia.su.se/historikermotet2014


Svenska historiska föreningen
Organisationskommittén för historikermötet 2014,
Historiska institutionen, Ekonomisk-historiska institutionen samt Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet

 

 

2013-02-21

Historisk tidskrifts temanummer 2014


Maritim historia


INBJUDAN TILL SKRIBENTER
(Call for Papers)

Se pdf!

Maritim historia omfattar en mängd aspekter av människans relation till havet i olika tider. Den traditionella sjökrigshistorien har under senare år utvecklats i social och politisk riktning, och betydelsen av hav och kustområden för statsbildningsprocesser världen över har fått större uppmärksamhet. Sjöfartens och den långväga maritima handelns historia har alltmer kommit att studeras från politiska och ekonomisk-historiska utgångspunkter. Sociala och kulturella historiska perspektiv, som bland annat tar upp sjömäns och sjömansfruars villkor och förhållandena ombord på fartyg och i hamnstäder, är grund för en annan dynamisk och nydanande forskningsinriktning. Genom den maritima historien förenas det globala perspektivet med det nationella och lokala, och forskningsfältet omfattar såväl pirater och upptäcktsresande till havs som det lilla fiskeläget i Bohuslän.


Historisk tidskrifts temanummer 2014 kommer att handla om maritim historia. Skribenter inbjuds att inkomma med förslag till vetenskapliga uppsatser och essäer som utgår från det maritima perspektivet på historien, uppfattat i bred bemärkelse.


Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord tillställes senast den 30 april 2013 någon av gästredaktörerna Leos Müller (leos.muller@historia.su.se) eller Stefan Lundblad (stefan.lundblad@maritima.se).

 

2013-02-20

Svenska historikermötet i Stockholm, 8-10 maj 2014

Det sjätte Svenska historikermötet arrangeras i Stockholm den 8-10 maj 2014 av Svenska Historiska Föreningen genom Historiska institutionen, Ekonomiskhistoriska institutionen samt Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet. Vid konferensen kommer pågående svensk historisk forskning att presenteras och diskuteras.

Konferensens huvudtema är Tid. Arrangörerna vill därmed fästa uppmärksamhet på historievetenskapens
empiriska och analytiska kärna. Tidsdimensionen förenar alla historiker oavsett tematisk och epokmässig inriktning. Trots detta är specifika teoretiska, analytiska och empiriska resonemang om tid förvånansvärt nedtonade i historikers beskrivningar av den egna disciplinen och i forskningen. Vad innebär tid? Tidsuppfattning? Periodisering? Förändringstakt? Vad kan ett artikulerande av denna till synes självklara företeelse innebära för oss som historiker? Vad finns att vinna på att tydligare artikulera innebörden och innehållet i den temporala dimensionen?

Keynote-föreläsningar och plenarsessioner har Tid som utgångspunkt. Återstående konferenstid ägnas åt sessioner, rundabordssamtal, föreläsningar och utställningar kring andra teman och perspektiv. Därmed speglas den aktuella historiska forskningen i hela dess mångfald.

Förslag på sessioner och föredrag med anknytning till huvudtematiken och andra ämnen kan anmälas på Svenska historikermötets webbplats <www.historia.su.se/historikermotet2014> mellan den 1 mars och den 1 september 2013. Där anmäls även nätverksmöten. Information om konferensen lämnas fortlöpande på konferensens hemsida.

Medlemmar i Svenska historiska föreningen betalar reducerad anmälningsavgift. Läs mer på <www.historisktidskrift.se>.

Varmt välkomna till Svenska historikermötet 2014!

Organisationskommittén för historikermötet 2014

 

Svenska historikermötet i Stockholm, 8-10 maj 2014 (pdf)

 

 

2013-02-18


International Medieval Congress (IMC).


The twentieth annual IMC will take place 1-4 July 2013 in Leeds on the University of Leeds main campus and will focus on the special thematic strand, "Pleasure". Registration is now open and our programme is now available online. For more information, please see http://www.leeds.ac.uk/ims/imc/imc2013.html.

 

 

2013-01-09

 

2nd Call for Papers

Welcome to the History of Technology and Science Days/Teknik- och vetenskaphistoriska dagar 2013! Umeå University, Sweden 20-22 March 2013


Conference webpage: http://eventus.trippus.se/HistoryofTechnologyandScience2013


The Swedish National Committee for History of Technology and Science (SNTV) is organising a recurrent conference known as “Teknik- och vetenskapshistoriska dagar” - the History of Technology and Science Days. The next conference in this series will be held at Umeå University on 20-22 March 2013.


The conference welcomes researchers, including PhD students, from within the field of history of science and technology and all related fields in the humanities and social sciences, as well as researchers and participants from museums and the culture heritage sector.


The conference is open to presentations or sessions on any theme, topic, or period related to the history of science and technology, but we especially welcome proposals that explicitly engage and intersect with the following three emerging interdisciplinary approaches:

- Digital Humanities
- Environmental Humanities
- Medical Humanities

These rapidly expanding research areas encompass a multitude of visions, methodological directions, theoretical perspectives, and objects of study, but all represent efforts to reformulate and revitalize the relationship between the humanities and society within their topical areas. We are interested in exploring the ways in which the history of science and technology is, and can be, represented in these emerging fields. What are the main contributions and challenges for historians of science and technology working within the digital, environmental, or medical humanities? How do such engagements support, challenge, or reshape classic narratives and approaches in the history of science and technology? Do they enable new areas of research?

Proposals for sessions (3-4 papers), individual papers, posters and round table discussions (of no more than 250 words) in English or Swedish/Scandinavian should be sent to the conference administration: tvhd2013@idesam.umu.se Deadline for submitting abstracts is 14 January 2013. Registration will be open during February 2013, see our webpage. The conference fee is SEK 500 for PhD students and SEK 800 for other participants.

“The History of Technology and Science Days 2013” is organised by The Swedish National Committee for History of Technology and Science (SNTV) together with the research group Umeå Studies in Science, Technology and Environment (USSTE), and the Department of Historical, Philosophical and Religious Studies at Umeå University.


On behalf of the local organisation committee
Christer Nordlund (christer.nordlund@idehist.umu.se)